Till innehåll på sidan

Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion

Motion 2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2017/18:3345

av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den samordnande funktion för ekologisk produktion som regeringen har inrättat i stället bör ha till uppgift att se till hela jordbrukets hållbarhet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för hur målen för livsmedelsstrategin ska uppnås och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med en redogörelse för hur målen för strategin ska mätas och hur måluppföljningen ska

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den samordnande funktion för ekologisk produktion som regeringen har inrättat i stället bör ha till uppgift att se till hela jordbrukets hållbarhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för hur målen för livsmedelsstrategin ska uppnås och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med en redogörelse för hur målen för strategin ska mätas och hur måluppföljningen ska ske och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en stärkt svensk livsmedelsförsörjning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge lämplig myndighet ett tydligare och samlat samordningsansvar för försörjningstrygghetsfrågorna avseende exempelvis livsmedel och drivmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:FöU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka äganderätten inom jordbruket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU19
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en äganderättsutredning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU19
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad avtalsfrihet i arrendelagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för en arbetsgivar- och ledarutbildning för företagare inom jordbruks- och trädgårdsnäringen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svenska, mer långtgående särkrav för primär- och livsmedelsproduktionen med jämna mellanrum bör prövas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheterna vid genomförandet av EU-direktiv eller tillämpningen av EU-förordningar ska genomföra dem på ett sätt som ger så goda konkurrensförutsättningar som möjligt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ansvaret för att pröva ansökningar om tillstånd att få sälja och använda växtskyddsmedel ska ligga på Statens jordbruksverk i stället för Kemikalieinspektionen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i större utsträckning bör använda sig av ömsesidigt erkännande vid produktgodkännande för växtskyddsmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beslut om vattenverksamhet i enlighet med vattendirektivet måste vägas mot den nytta eller skada de kan ha för jordbruket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU31
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett moratorium för processerna kopplade till vattendirektivet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU31
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att såväl regler som ersättningar för miljöskydd i större utsträckning bör kopplas till resultat i stället för åtgärder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Livsmedelsverket i uppdrag att arbeta fram en ny policy för livsmedelskontroller och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om standardiserade kontrollsymboler i samband med livsmedelskontroll och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att livsmedelsföretag under vissa förutsättningar ska kunna byta livsmedelsinspektör och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mindre kommuner vid behov ska samverka med andra kommuner för att säkerställa relevant kompetens vid livsmedelskontroller och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge nystartade livsmedelsföretag dispens från vissa krav i uppstartsskedet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 22. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör vara drivande för att EU i större utsträckning ska prioritera frågan om livsmedelsbedrägeri och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 23. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffen för livsmedelsbedrägerier bör skärpas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 24. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för byggande inom de areella näringarna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 25. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att konsekvenserna av alla skärpta regler ska analyseras noga och att företag i primär- och livsmedelsproduktionen alltid ska ges en rimlig tidsram för att ställa om sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 26. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förenkla reglerna för småskaliga och mobila slakterier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 27. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 28. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att jordbrukarstöden betalas ut i tid och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 29. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på ett paket för ökad livsmedelsexport och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 30. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att upphäva exportförbudet av snus inom EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 31. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i större utsträckning bör uppmuntra att det vid offentlig upphandling ställs krav på gott djurskydd, god miljöhänsyn och låg antibiotikaanvändning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 32. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka den tillämpade forskningen i hela livsmedelskedjan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 33. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vad en samlad forskningssatsning inom primär- och livsmedelsproduktionen ska omfatta och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 34. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SLU ska få i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur kompetensförsörjningen för primärproduktionen kan stärkas genom högre utbildning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 35. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge SLU i uppdrag att se över hur livsmedelsutbildningar på universitetsnivå kan göras mer attraktiva och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 36. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en bred översyn av utbildningarna inom primär- och livsmedelsproduktionen samt viltvårdsutbildningarna i gymnasieskolan, yrkesvux och yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 37. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av de regler som omfattar vetenskaplig utvärdering av ny teknik för primär- och livsmedelsproduktionen, i syfte att ta fram lämpliga regelförenklingar, bör göras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 38. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utlysningar av offentligt finansierad forskning som rör modern växtförädling i Sverige liksom i övriga EU ska utlysas och bedömas på vetenskapliga och teknikneutrala grunder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU2
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 39. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna för ett svenskt växtförädlingsprogram och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 40. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av den nationella lagstiftning som hanterar genteknik och GMO i syfte att modernisera och göra den mer teknikneutral och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU10
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 41. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att GMO även fortsättningsvis ska regleras på EU-nivå och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU10
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 42. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att såväl regler som ersättningar för djurskydd i större utsträckning bör kopplas till resultat i stället för åtgärder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU24
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.