Till innehåll på sidan

Bättre förutsättningar för att bevara, använda och utveckla det motoriska kulturarvet

Motion 2021/22:1218 av Per Lodenius och Per Åsling (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att enligt motionens intentioner följa upp hur Transportstyrelsen genomför dokumentkontrollen och hur fordons ursprung säkert fastställs med stöd av dokument samt att se över om förordning 2019:383 bör ändras för att tydliggöra omfattning och begränsning vid ursprungskontrollen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Komplexiteten i dagens lagstiftning på olika områden utgör ofta hinder för bevarande, användande och utveckling av det fordonshistoriska kulturarvet. Det gäller till exempel ursprungskontroll vid import av äldre fordon och äldre fordon som tidigare varit registre­rade i Sverige och vilka dokument som då behövs. Jag vill framhålla vikten av att för­svåra att stulna fordon registreras eller att förfalskade dokument utgör underlag för registrering. Dock finns tydliga indikationer på att Transportstyrelsen när det gäller hantering och de interna instruktionerna som tillämpas vid en ansökan om ursprungs­kontroll kan tyckas gå för långt.

Det är positivt att Transportstyrelsen efter många års uppvaktande från MHRF, i februari 2020 beslutade om möjligheten att återfå originalhandlingar. Det beslut som Transportstyrelsen tog hösten 2011 om att upphöra med den så kallade obrutna fånges­kedjan, efter flera års uppvaktande från MHRF, verkar man dock istället ha återinfört och kräver idag att den enskilde ska styrka till exempel registrering eller förtullning i annat land genom originaldokument från så långt tillbaka som 1920-talet.

Av 6 § 2 kap om ursprungskontroll i förordning 2019:383 framgår att utgångspunk­ten ska vara tidigare registrering, fordonsidentifieringsnummer eller annan märkning för identifiering. Det finns således stöd för annat dokument eller handling än just registrer­ingsbeviset. Regeringen bör följa upp hur Transportstyrelsen genomför dokument­kontrollen och hur fordons ursprung säkert fastställs med stöd av dokument. Det kan uppfattas som att Transportstyrelsen frångår dessa grundprinciper vilket kan försvåra och även leda till att omöjliggöra en registrering i Sverige av historiska fordon.

Regeringen bör överväga om det i nuvarande lydelse i 6 § i 2 kap Registrering av fordon i förordning (2019:383) om fordons registrering och användning ska införas en hänsynsregel som beaktar de äldre fordonen och svårigheten att uppbringa dokument. Det bör då även i 2 kap 5 § framgå att det är uppgifter om fordonet som behövs för att säkert kunna fastställa fordonets ursprung som ska utgöra bedömningsunderlag vid ursprungskontrollen och inte de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert identifieras. Vidare bör det även ses över om förordning 2019:383 behöver ändras för att tydliggöra omfattning och begränsning vid ursprungskontrollen till dokumentens äkthet och giltighet.

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att enligt motionens intentioner följa upp hur Transportstyrelsen genomför dokumentkontrollen och hur fordons ursprung säkert fastställs med stöd av dokument samt att se över om förordning 2019:383 bör ändras för att tydliggöra omfattning och begränsning vid ursprungskontrollen och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Trafikutskottet
    Betänkande 2021/22:TU7
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.