Till innehåll på sidan

Barnet i fokus

Motion 2003/04:So504 av Marita Aronson m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2003/04:So504

av Marita Aronson m.fl. (fp)

Barnet i fokus

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 3

Inledning 6

Förebyggande insatser 6

En skola som motverkar utslagning 7

Mobbning 7

Skolans elevvård och skolhälsovård 8

Ett starkt civilt samhälle 8

Barn och kultur 9

Socialtjänstens arbete med utsatta barn 9

Familjehem 10

Åtgärder mot kriminalitet och ungas bruk av alkohol och droger 10

Missbruk 11

Ungdomsbrottslighet 11

Behandling 12

Medlevare 12

Barn som brottsoffer 13

Vårdnad, boende och umgänge 14

Umgängesrätt – enbart en plikt för barnet? 15

Gemensam vårdnad och oeniga föräldrar 15

Barns rätt till rättsligt ombud 16

Tidsbegränsade processer – avskaffa

Yrkanden (35)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kraftfulla åtgärder mot kriminalitet samt ungas bruk av alkohol och droger.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till sådan lagändring att staten tar på sig det finansiella ansvaret för all missbrukarvård på institution.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att försök med medlevarverksamhet uppmuntras i fler av landets kommuner.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förskolan och skolan skall bedriva ett aktivt arbete för att förebygga all form av mobbning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för en kreativ kulturpolitik för barn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barnkompetensen måste förbättras i hela rättskedjan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barn som bevittnar våld i hemmet skall få brottsofferstatus.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om erforderliga åtgärder för att möjliggöra att mer specifik statistik utarbetas om sexuella övergrepp mot barn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förlängning av preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av ytterligare åtgärder för att bekämpa könsstympning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barnperspektivet skall vara vägledande i ärenden som rör gemensam vårdnad och umgänge.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i föräldrabalken tydliggörs att barnets skydd mot en olämplig förälder är viktigare än barnets behov av kontakt med båda föräldrarna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur barn skall få kontakt med förälder som umgängesvägrar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en bestämmelse att barn skall tillförsäkras det stöd och den vård barnet behöver även om en förälder vid gemensam vårdnad motsätter sig detta.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en ny lag om rätt för barnet att få ett barnombud som kan föra en från föräldrarna fristående talan för barnets rätt i domstol.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förkorta utredningstider i ärenden som rör vårdnad, boende och umgänge samt att avskaffa de parallella processerna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anges om att verkställighetsmål överflyttas till allmän domstol för att förhindra parallella processer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att pröva behovet av en särskild barnbalk.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet för familjer att erhålla budgethjälp.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för skuldsatta barn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undanta barns inkomst av eget arbete och förmögenhet vid bestämmande av bostadsbidrag och socialbidrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler behandlingsinstitutioner och bättre kunskap om barn med självmordsproblematik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om väntetider för ungdomar med ätstörningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla samarbetsformer och metoder för barnpsykiatri, socialtjänst och vuxenpsykiatri kring barn till psykiskt sjuka eller missbrukande föräldrar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handlingsprogram för barn med neuropsykiatriska funktionshinder för att därigenom minska framtida brottslighet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om full tillgänglighet till skola och fritidsaktiviteter för funktionshindrade barn och ungdomar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om återinförd speciallärarutbildning inriktad mot direkt arbete med elever i behov av särskilt stöd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa handikappkunskap i lärarutbildningen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de statliga specialskolorna för multihandikappade elever.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om särskolan som fortsatt egen skolform.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 31. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att funktionshindrade skall ha tillgång till personliga assistenter även vid studier.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 32. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en nationell skolpeng, som tilldelar elever med funktionshinder extra resurser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över bestämmelserna om barnets bästa så att barnkonventionen uppfylls fullt ut även vad gäller asylsökande barn,
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 34. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att undvika att familjer splittras i samband med förvarstagning och verkställighet av avvisning,
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 35. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till ändringar av socialtjänstlagen så att socialnämnden kan utreda ett utsatt barns situation utan att en för barnet potentiellt farlig vårdnadshavare får information om det i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.