Till innehåll på sidan

Avdragsrätten för pensionsförsäkringspremier 1988/89

Motion 1988/89:Sk405 av Stig Gustafsson m.fl. (s) Mot

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :Sk405

av Stig Gustafsson m.fl. (s) Mot

Avdragsrätten för pensionsförsäkringspremier 1988/89

Sk405—410

En mycket viktig del av det sociala skyddet utgör den kollektivavtalsgrundade
försäkringen. Detta förhållande har även uppmärksammats av försäkringsrättskommittén
som i ett delbetänkande (SOU 1986:56) föreslår att
kollektivavtalsgrundad försäkring skall få en rättslig reglering.

De fackliga organisationernas målsättning med de avtalsbundna försäkringarna
är att tillförsäkra alla löntagare ett gott försäkringsskydd. Under
senare tid har uppmärksammats att företag i ökande grad väljer att teckna
individuella tjänstepensionsförsäkringar i stället för kollektivavtalsbundna
pensionsförsäkringar. Dessutom upplever de fackliga organisationerna nu
större svårigheter att teckna "hängavtal" med arbetsgivare sorn ej är bundna
av kollektivavtal. ITP utgör en viktig del i avtalets innehåll och kan ej
exkluderas.

Om. vilket kan befaras, överströmningen fortsätter och därtill ökar,
kommer inom överskådlig framtid såväl de enskilda löntagarna som deras
organisationer att förlora överblicken över både enskilda och kollektiva
pensionsvillkor. I det perspektivet blir det svårt att upprätthålla målsättningen
att garantera alla löntagare ett gott försäkringsskydd. En ökad individualisering
av försäkringsskyddet leder oundvikligen till ökade skillnader mellan
olika löntagare.

Det påtalade problemet har sin grund i konstruktionen av arbetsgivarnas
avdragsrätt för pensionskostnader. Detta belystes i betänkandet Tjänstepension,
tryggande och beskattning (SOU 1985:63).

Huvudregeln och alternativregeln i kommunalskattelagen

I kommunalskattelagens 29 § anvisningspunkt 2.e regleras arbetsgivares

avdragsrätt för pensionskostnader. För det följande resonemanget noteras
att bestämmelserna reglerar två huvudgrunder för arbetsgivarens avdragsrätt:

- Huvudregeln, enligt vilken arbetsgivaren yrkar avdrag för kostnader för
att trygga pensionsåtagande enligt allmän pensionsplan, vanligen ITPplanen.

- Alternativregeln, enligt vilken arbetsgivaren kan yrkaavdrag för pensionsförsäkringspremier
upp till viss lönerelaterad gräns om den anställde
inte omfattas av allmän pensionsplan.

Alternativregeln konstruerades i samband med de nya skattebestämmelserna
1976 och har sedermera reviderats vad avser avdragsgränsen som nu

är:

1 Riksdagen 1988/89. 3 sami. Nr Sk405-410

- 35 % av lönen upp till 20 basbelopp och

- 25 % av lönedelen mellan 20 och 30 basbelopp.

Avdragsgränserna avser att schablonmässigt spegla det avdragsutrymme

som kan erfordras för att genom individuell pensionsförsäkring skapa ett
försäkringsskydd motsvarande ITP-nivå. Man kan hävda att gränserna är
generöst tilltagna, eftersom en väsentlig aspekt vid deras tillkomst var att
möjliggöra för arbetsgivare eller framför allt egna företagare att även relativt
sent i.yrkeslivet börja bygga upp ett adekvat pensionsskydd. ITP-premien
växer normalt med stigande ålder, även i förhållande till lönen, allt eftersom
premiebetalningstiden för försäkring av nya lönehöjningar blir kortare och
kortare. En ITP-premie är därför i unga år väsentligt mycket lägre än
alternativregelns avdragsgräns och det är endast i undantagsfall som
ITP-premien överstiger alternativregelns gräns för premieavdrag.

Kommunalskattelagens regler om avdragsrätt hindrar inte en arbetsgivare
från att teckna försäkringar som inte medför avdragsrätt. men det är ytterst
ovanligt att arbetsgivare går in i pensionsarrangemang som inte medför
avdragsrätt för pensionskostnaden.

Huvudregeln och alternativregeln ger från varandra uteslutande avdragsgrunder.
Om en anställd omfattas av ITP-försäkring, kan man inte teckna
ytterligare tjänstepensionsförsäkring med avdragsrätt för premien.

Detta i sin tur leder till att många tjänstemän och deras arbetsgivare
ansöker om undantag från den kollektivavtalsenliga skyldigheten att teckna
ITP-försäkring. I stället tecknas en individuell tjänstepensionsförsäkring
som, genom att hela avdragsutrymmet kan utnyttjas, ger möjlighet till den
extra komplettering av försäkringsskyddet som i det enskilda fallet bedöms
som önskvärd. Alternativregeln ger arbetsgivare utan kollektivavtal möjlighet
till avdrag för högre förmåner än arbetsgivare som är bundna av allmän
pensionsplan.

Utgångspunkten bör vara att i alla åldersgrupper skall avdragsmöjligheten
för kollektivavtalade försäkringar, inklusive av arbetsgivaren betalda kompletteringsförsäkringar,
ej vara lägre än för individuella tjänstepensionsförsäkringar.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ändring av reglerna i kommunalskattelagen
(1928:370) om avdrag för kostnader för pensionsåtaganden.

Stockholm den 24 januari 1989

Stig Gustafsson (s)

Sören Lekberg (s) Jarl Lander (s)

Kaj Larsson (s) Gunnar Thollander (s)

Mot. 1988/89
Sk405

2

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändring av reglerna i kommunalskattelagen (1928:370) om avdrag för kostnader för pensionsåtaganden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändring av reglerna i kommunalskattelagen (1928:370) om avdrag för kostnader för pensionsåtaganden.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.