Till innehåll på sidan

Artprojektet – forskningens betydelse för hotade arter

Motion 2013/14:MJ375 av Anita Brodén m.fl. (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-03
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskningens betydelse för framtida skydd av hotade arter.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värdet av kartläggning av arter.

Motivering

Forskning och vetenskaplig kunskapsuppbyggnad kring olika arters betydelse för fortsatta livsbetingelser på jorden kan inte nog betonas.

Sambanden i naturen för att upprätthålla, och utveckla, en biologisk mångfald som bidrar till en mängd ekosystemstjänster och dessutom skapar en buffert vid framtida klimatförändringar är områden där fortsatt kunskap krävs, men också spridning av de forskningsrön och kunskaper som redan finns på bordet.

Sverige har under ett decennium bedrivit en värdefull kartläggning, under benämningen ”Svenska artprojektet”, där forskare upptäckt 850 nya arter, sett ur ett globalt perspektiv. Detta har stärkt vårt land som en forskningsnation. Sveriges aktiva roll i internationella sammanhang kring hållbar utveckling har dessutom stärkts ytterligare tack vare vårt nationella forsknings- och kunskapsengagemang.

För svenskt vidkommande kan dessutom de totalt 2 500 nya arter som upptäckts vara värdefulla pusselbitar i arbetet med att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. Kontakter och information till skolor och allmänheten samt samverkan med naturhistoriska museer skapar den förståelse som krävs inför framtiden. En vetenskaplig kunskapsuppbyggnad och spridning är den bas som ett framtida hållbart samhälle vilar på.

Forskningen är därför nödvändig, då vi i dagsläget inte har tillräcklig kunskap kring varje arts betydelse, och behov av skydd, en betydelse som också måste kunna sättas in i ett klimatsammanhang, något som bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2013

Anita Brodén (FP)

Nina Lundström (FP)

Lars Tysklind (FP)

</

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskningens betydelse för framtida skydd av hotade arter.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värdet av kartläggning av arter.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.