Till innehåll på sidan

Antagning av polisaspiranter, m.m.

Motion 1990/91:Ju839 av Ulla Tillander (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Polisaspiranter
Antagningen av polisaspiranter föreslås i budgetprop
1990/91:100, bilaga 15, minskas från nuvarande 800 till 600
aspiranter. Det tidigare riksdagsbeslutet avsåg som bekant
en rekrytering avseende 800 polisaspiranter/år tills vidare.
Den föreslagna minskningen tenderar att vidmakthålla
ett fortsatt ansträngt personalläge och ryckighet i
rekryteringen. Som en följd därav kommer polisväsendet
under de närmaste åren inte att kunna överbrygga den
nuvarande svackan.
Minskningen riskerar även att skapa stora olägenheter
för Polishögskolan såvitt avser planering av och kontinuitet
i undervisningen och lärarrekryteringen samt ett dåligt
utnyttjande av befintlig undervisningskapacitet i form av
lärare/instruktörer, materiel och lokaler, då skolan nyligen
utbyggts just för att kunna ta emot 800 polisaspiranter
samtidigt.
Samhällstjänst
Uppgiften att motverka ungdomskriminalitet är en av
samhällets mest angelägna. Regeringen har därför angett
ungdomsbrottslighet som ett av de områden som bör
prioriteras och där det preventiva arbetet särskilt skall
beaktas.
Påföljdsalternativet samhällstjänst är ett sätt att komma
åt ungdomsbrottsligheten samt inte minst en adekvat
samhällsreaktion på ett felaktigt beteende.
Samhällstjänst pågår f n som en försöksverksamhet i bl
a Malmö och riktar sig framförallt till ungdomar i åldern
18--25 år.
Brottsligheten går emellertid allt lägre ner i åldrarna. I
Rikspolisstyrelsens manifest ''Rakt på ungdomsbrotten''
konstateras bl a att 60 % 
av bilstölderna förövas av pojkar i åldern 15--19 år.
Drygt 20 % 
av alla lagförda grövre brott förövas av ungdomar
mellan 15--20 år.
Frågan är om inte ungdomarna i åldersgruppen 15--18
år, som inte sällan själva efterlyser en snabb och adekvat
reaktion, borde ingå i den kategorin som kan ådömas
påföljden samhällstjänst.
Mot bakgrund härav är det enligt min uppfattning
angeläget att denna fråga blir föremål för utredning.

Hemställan

Med anledning av det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om antagning av polisaspiranter,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en utredning om samhällstjänst
för ungdomar i åldersgruppen 

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om antagning av polisaspiranter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om antagning av polisaspiranter
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utredning om samhällstjänst för ungdomar i åldersgruppen 15--18 år.
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utredning om samhällstjänst för ungdomar i åldersgruppen 15--18 år.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.