Akademiska Hus ägardirektiv

Motion 2019/20:2092 av Lina Nordquist (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Akademiska Hus ägardirektiv bör ändras genom att bolaget ges uppdraget att vara behjälpligt och stöttande då lärosäten direkt eller indirekt vill överta fastigheter och själva förvalta dem, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det statliga storbolaget Akademiska Hus AB äger och förvaltar i dag mer än hälften av vårt lands lokaler för högre utbildning och forskning. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade dock i ett avgörande 2016 (HFD 2016 ref 67) att Akademiska Hus inte kan anses verka under normala marknadsmässiga villkor, eftersom deras marknad inte innebär någon egentlig konkurrens. Bolaget har med andra ord stor frihet när de sätter sina hyresnivåer, och många lärosäten kan i praktiken inte välja att hyra andra lokaler.

Bolagets roll är inte helt förankrad hos lärosätena, enligt Riksrevisionen. Riks­revisionen anser att samarbetet mellan Akademiska Hus och lärosätena kan förbättras när det gäller uppdraget att gemensamt hitta möjligheter till effektiviseringar av resurs­utnyttjandet. Jag delar den uppfattningen.

En dellösning kan vara gemensamma överväganden av vilka fastigheter som fortsatt bör ägas av Akademiska Hus och vilka som kan övertas av lärosätena själva eller av deras fastighetsstiftelser. Stora lärosäten äger redan i dag stiftelser som med framgång och kompetens förvaltar stora fastighetsbestånd. Akademiska Hus har ett uppdrag att aktivt ta ansvar för förbättrad konkurrens genom att sälja mark inom kärnbeståndet, och detta uppdrag bör enligt min mening intensifieras med fokus på lärosätenas autonomi.

Jag föreslår att ägardirektiven till Akademiska Hus ändras, så att bolaget får i upp­drag att stötta och hjälpa när lärosäten direkt eller indirekt vill öka rådigheten över fastigheter och lokaler i sin verksamhet. Det skulle ge lärosätena större frihet att lång­siktigt säkra lokaler efter egna behov och önskemål. En färdig modell för detta finns att läsa om i Autonomiutredningen.

Vi måste värna god utbildning och modig, långsiktig forskning. Därför bör svenska lärosäten ges möjlighet att i högre grad själva ta kontroll över sina lokalers och fastigheters utformning, ägande och förvaltning.

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Akademiska Hus ägardirektiv bör ändras genom att bolaget ges uppdraget att vara behjälpligt och stöttande då lärosäten direkt eller indirekt vill överta fastigheter och själva förvalta dem, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.