Till innehåll på sidan

Hedersbrott som brottsrubricering

Motion 2021/22:2974 av Christian Carlsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över hur hedersbrott som särskild brottsrubricering ska införas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska fortsatt vara ett land där frihet och jämställdhet är självklara värden. Vi kan därför inte acceptera barn- och tvångsgifte eller att unga flickor i Sverige inte får umgås med pojkar, tvingas bära slöja eller utsätts för våld i hederns namn.

Hederskultur är oförenligt med vårt svenska samhälle som bygger på värden som frihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Kampen mot hederskulturen handlar därför om något så grundläggande som vilka värderingar Sverige ska bygga på – men framförallt så handlar den om att stå upp för enskilda människors frihet, och att försvara några av samhällets allra mest utsatta.

I FN-resolutionen ”Avskaffande av brott mot kvinnor i hederns namn” påpekas att brott mot kvinnor i hederns namn är en fråga om mänskliga rättigheter. I och med resolutionen har stater och myndigheter således inte enbart en moralisk utan också en juridisk skyldighet att förebygga, utreda och åtala dessa hedersrelaterade brott.

Idag finns dessvärre ingen svensk lagstiftning som särreglerar hedersbrott, vilket innebär att dessa brott bedöms så som andra våldsbrott. Det finns dock särskilt allvar­liga omständigheter när det gäller hedersbrott som motiverar en särskild brotts­rubricering med försvårande inverkan vid straffmätningen.

Först och främst sker det hedersrelaterade våldet på den plats där man ska kunna känna sig som tryggast, dvs. i hemmet. Brotten begås dessutom ofta av familjemed­lemmar eller närstående med motivet att återupprätta familjens förlorade heder. Det hela gör att det brottsoffer som utsatts för hedersbrott hamnar i en särskilt utsatt situation. Det faktum att det finns en acceptans för brottsligheten inom ramen för hederskulturen gör även dessa brott till särskilt problematiska ur ett samhällsperspektiv.

Det är dags att Sverige inför hedersbrott som särskild brottsrubricering. Detta för att särskilt hårt kunna straffa den som utsätter andra för hedersrelaterad brottslighet. En särskild brottsrubricering skulle innebära en tydligare markering mot hederskultur än en motsvarande straffskärpningsgrund, och vi skulle på så vis få en normativ lagstiftning om hedersbrott och hederskultur som liknar den normativa lagstiftning som införts i form av brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning.

En särskild brottsrubricering för hedersbrott skulle genom lagstiftning synliggöra hedersbrottens försvårande karaktär, och den skulle underlätta för domstolarna att utdöma rättvisa straff som ger brottsoffret upprättelse. Frågan är utredd i Hedersbrotts­utredningen, som bland annat tillsattes mot bakgrund av att riksdagen tillkännagav för regeringen att det behövs en särskild brottsrubricering. Mot bakgrund av det och att det är angeläget att lagstiftningen kommer på plats föreslår jag att riksdagen ställer sig bakom att skyndsamt se över hur en särskild brottsrubricering för hedersbrott ska införas, och att detta tillkännages för regeringen.

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över hur hedersbrott som särskild brottsrubricering ska införas och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Justitieutskottet
    Betänkande 2021/22:JuU17
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.