Till innehåll på sidan

Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram för barn och särskilda åtgärder för att öka vaccinationsviljan mot covid-19

Motion 2021/22:2230 av Erik Ottoson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra det allmänna vaccinationsprogrammet obligatoriskt för alla barn och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över vilka sanktionsmöjligheter som krävs gentemot föräldrar som vägrar låta sina barn delta i det allmänna vaccinationsprogrammet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om desinformation rörande vaccinationer och svensk sjukvård samt behovet av ett arbete mot detta och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till de nödvändiga lagändringar som krävs för att möjliggöra vaccination av barn då endast en av vårdnadshavarna godkänner detta, även för andra vaccinationer än de som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående bör återkomma till riksdagen med lagstiftning som möjliggör s.k. vaccinationspass vilka kan användas för att låta de som vaccinerat sig återgå till ett mer normalt liv utan restriktioner påkallade av covid-19 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som jag beskrivit även i tidigare motioner har Sverige varit ett land där vaccinering av barn men även vuxna ansetts vara normalt och fullt naturligt. Nära nog alla barn har tagit del av det allmänna vaccinationsprogrammet och som följd av detta har antalet farliga smittsamma sjukdomar hållits på en låg nivå i Sverige. Detta har varit av avgörande betydelse för den svenska folkhälsan och begränsningen av smittspridning.

Under senare år har dock ett motstånd mot vaccinationer vuxit fram på ett oroande sätt. Utbrott av sjukdomar som vi trodde var utrotade i Sverige har inträffat och på sociala medier sprids en allt mer omfattande desinformation om vaccin, dess beståndsdelar och påstådda bieffekter. Själva grunderna för västerländsk medicin ifrågasätts och ”alternativa fakta” åberopas som sanningar till men för små barn vars föräldrar avstår från att vaccinera barnen inom ramen för det allmänna vaccinations­programmet. Desinformationen som ligger till grund för detta är därför direkt farlig för enskilda barn men också för folkhälsan nationellt. En ogrundad skepsis mot vaccination slår som hårdast mot de som av hälsoskäl är mest utsatta för smittor såsom barn och äldre.

I flera andra länder såsom Tyskland, Frankrike och Italien anses det allmänna vaccinationsprogrammet vara så avgörande för folkhälsan och den enskildes hälsa att det är obligatoriskt för alla barn att delta om inte hälsoskäl förhindrar detta. I vissa länder förekommer dessutom böter för föräldrar som inte låter sina barn vaccineras.

Sverige är ett land som har legat i framkant vad gäller folkhälsoarbete och vi har dragit stora fördelar utav detta. När delar av detta nu hotas av organiserad des­information och ogrundad skepsis mot vaccinationer som tjänat oss väl krävs att samhället agerar för att slå vakt om såväl folkhälsan som den enskildes rätt till en god hälsa, oaktat föräldrarnas egna preferenser, uppfattningar och missuppfattningar.

Regeringen bör därför inleda ett arbete för att inför riksdagen presentera lagstiftning i syfte att göra det allmänna vaccinationsprogrammet för barn obligatoriskt. Regeringen bör även se över vilka sanktioner som bör införas mot föräldrar som vägra låta sina barn vaccineras. Därutöver bör regeringen inleda ett mer effektivt och målmedvetet arbete med att motverka desinformation som syftar till ett osakligt motstånd mot vaccinationer och svensk sjukvård.

Utöver vad som ovan beskrivs, vilket jag föreslagit även i tidigare motioner, kan konstateras att det idag finns barn som går ovaccinerade på grund av att den ena föräldern motsätter sig vaccination och på så vis hindrar den andra föräldern från att skydda gemensamma barn mot dessa sjukdomar. Detta försätter föräldern som vill vaccinera barnen i en ohållbar situation där man förhindras att göra vad som enligt omfattande forskning och beprövad erfarenhet är bäst för barnet. Mot bakgrund av detta bör regeringen även ta initiativ till de nödvändiga lagändringar som krävs för att möjliggöra vaccination av barn då endast en av vårdnadshavarna godkänner detta, även för andra vaccinationer än de som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Sedan jag senast motionerade om vad som beskrivs ovan har Sverige och världen inlett ett enormt vaccinationsprogram för att stoppa covid-19-pandemin. Detta är avgörande för att vi ska kunna återgå till en mer normal tillvaro efter att pandemin har bedarrat. Sverige har lyckats förhållandevis väl med att motivera folk att ta vaccinet men i vissa samhällsgrupper är vaccinationsgraden oroväckande låg. Att vaccinera sig är inte bara en åtgärd för ens egen säkerhet utan det innebär en säkrare tillvaro för hela samhället och en chans att återgå till något som mer liknar våra vanliga liv. Det är dessutom en åtgärd som minskar risken för att nya mutationer ska uppkomma som omkullkastar stora delar av de ansträngningar vi gjort för att trycka tillbaka viruset. De som vaccinerat sig borde därför belönas för sitt beslut varför regeringen omgående bör återkomma till riksdagen med lagstiftning som möjliggör så kallade vaccinationspass vilka kan användas för att låta de som vaccinerat sig återgå till ett mer normalt liv utan restriktioner påkallade av covid-19.

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

Yrkanden (5)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra det allmänna vaccinationsprogrammet obligatoriskt för alla barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående bör återkomma till riksdagen med lagstiftning som möjliggör s.k. vaccinationspass vilka kan användas för att låta de som vaccinerat sig återgå till ett mer normalt liv utan restriktioner påkallade av covid-19 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om desinformation rörande vaccinationer och svensk sjukvård samt behovet av ett arbete mot detta och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till de nödvändiga lagändringar som krävs för att möjliggöra vaccination av barn då endast en av vårdnadshavarna godkänner detta, även för andra vaccinationer än de som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över vilka sanktionsmöjligheter som krävs gentemot föräldrar som vägrar låta sina barn delta i det allmänna vaccinationsprogrammet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.