Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet

Motion 2017/18:4196 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2017/18:259
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-05-30
Bordlagd
2018-05-31
Granskad
2018-05-31
Hänvisad
2018-06-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av och återrapportering om rymdstrategin till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om teknikneutralt språk i rymdstrategin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rymdforskningen är viktig för Sverige eftersom den har stark koppling till många av de avgörande samhällsutmaningar vårt land står inför. Rymdforskning är en kunskapsintensiv verksamhet som möjliggör tekniksprång och utveckling inom branscher alltifrån miljöteknik, finans och bygg till lantbruk. Rymdforskning kräver mycket långa ledtider; det är därför viktigt med en långsiktig och stabil finansiering.

Det var den dåvarande alliansregeringen som tillsatte Rymdutredningen (SOU 2015: 75). Utredningen föreslog bl.a. att Sverige skulle anta en rymdstrategi, vilket allianspartierna förespråkat sedan dess. Moderaterna välkomnar därför regeringens skrivelse, även om vi anser att det är beklagligt att en sådan inte har kunnat presenteras tidigare. Vi anser att skrivelsen tar flera steg i rätt riktning men att de presenterade målen är alldeles för få och inte tillräckligt konkreta, vilket kommer att försvåra uppföljning och utvärdering. Detta till trots anser vi att regeringen bör säkerställa att målen i rymdstrategin kontinuerligt utvärderas och återrapporteras till riksdagen i lämpligt sammanhang.

Det är viktigt att inte låsa strategin vid exakt vilka teknik- och utvecklings­möjligheter som ska stöttas. Rymdforskningen behöver även vara både konkurrenskraftig och innovativ. I skrivelse 2017/18:259 kapitel 3.1 på s. 18 skriver regeringen bl.a. att ”det svenska deltagandet i större internationella rymdprojekt och i ESA:s program ska baseras på näringslivets möjligheter att delta i utveckling och leverans av instrument, styrsystem, satelliter, delar till bärraketer och avancerade rymdtjänster”. Där hade Moderaterna önskat en mer teknikneutral formulering, exempelvis ”det svenska deltagandet i större internationella rymdprojekt och i ESA:s program ska baseras på näringslivets möjligheter att delta i utveckling och leverans av teknik och tjänster, till exempel vad gäller instrument, styrsystem, satelliter, delar till bärraketer och avancerade rymdtjänster”. Vi vill därför uppmärksamma regeringen om vikten av ett teknikneutralt språk i fråga om rymdfrågor. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

I september 2017 uppdrog regeringen åt Rymdstyrelsen att i samråd med SSC undersöka om det är möjligt att göra uppskjutningar av bärraketer med små satelliter till bana runt jorden. Uppdraget rapporterades i januari 2018 och bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Uppskjutning av s.k. minisatelliter betraktas som ett styrkeområde för Sverige och en affärsmöjlighet med potential. Denna fråga är för viktig för att dras i långbänk.

 

 

Erik Bengtzboe (M)

 

Betty Malmberg (M)

Michael Svensson (M)

Maria Stockhaus (M)

Ida Drougge (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av och återrapportering om rymdstrategin till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om teknikneutralt språk i rymdstrategin och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.