Till innehåll på sidan

Granskning av regeringen med anledning av att regeringskansliet nekat att lämna ut handlingar till Coronakommissionen

KU-anmälan 2021/22:30 (1112-2021/22) av LINDA LINDBERG (SD)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.

PDF

LINDA LINDBERG
Riksdagsledamot (SD)
2022-01-20
Dnr 1112-2021/22

Hemställan om granskning av regeringen med anledning av att regeringskansliet nekat att lämna ut handlingar till Coronakommissionen

Coronakommissionen tillsattes av regeringen för att utvärdera de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19 i Sverige.

Enligt regeringens egen särskilda förordning som signerats av dåvarande civilminister Ardalan Shekarabi (S) ska myndigheter på begäran av Coronakommissionen lämna ut uppgifter som de förfogar över om kommissionen behöver dem för att fullgöra sitt utredningsuppdrag.

Det har framkommit att Coronakommissionen flera gånger nekats att ta del av underlag som ingår i regeringens pandemihantering, vilket bland annat innefattar Krishanteringskansliets minnesanteckningar från möten mellan berörda statssekreterare. Av den mejlkorrespondens som begärts ut framgår det att Regeringskansliet initialt till och med nekade kommissionen att ta del av centrala statssekreterares e-postmeddelanden.

Så sent som i tisdags begärde kommissionens huvudsekreterare att följande handlingar skulle lämnas ut:

Loggböcker/anteckningsböcker eller annan dokumentation avsedd som stöd för minnet, som förts av olika befattningshavare i Regeringskansliet, RK, med koppling till pandemin.

Krishanteringskansliets egna anteckningar, gjorda av handläggare och chefer, från samtliga möten 2020 i den så kallade Gruppen för strategisk samordning, GSS, där statssekreterarna deltar och som leder krishanteringsarbetet i olika departement.

Krishanteringskansliets egna anteckningar, gjorda av handläggare och chefer, från samtliga möten i Krishanteringsrådet 2020 och 2021.

Regeringens krishanteringskansli uppgav emellertid till Coronakommissionen att de som myndighet inte har fört några anteckningar vid de aktuella mötena.

I tisdags kunde Svenska Dagbladets avslöja att 149 pandemirelaterade möten skett i Gruppen för strategisk samordning med berörda statssekreterare bara under 2020. Detta bekräftas även av dokument från regeringskansliet som skickats till Coronakommissionen. Dåvarande statssekreteraren Elisabeth Backteman uppger i handlingen att mötesanteckningar eller protokoll inte förts i GSS.

Att ett organ inom regeringskansliet, vilket ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp regeringskansliets krishanteringsarbete och som dessutom har en stående dagordning inte skulle föra någon form av dokumentation kring sina möten förefaller osannolikt.

Då Coronakommissionen fick denna information av regeringskansliet begärde de istället att få ta del av enskilda tjänstemäns minnesanteckningar från dessa möten. Något som regeringskansliet hittills sagt nej till. Detta med hänvisning till att man inte "förfogar" över tjänstemännens anteckningar enligt praxis. Men enligt statsvetare och experter i förvaltningsrätt finns det inget formellt hinder för regeringskansliet att lämna ut minnesanteckningarna. 

Regeringens mörkläggning i denna fråga, där man till synes medvetet undanhåller viktiga handlingar, innebär att Coronakommissionen inte kan genomföra sitt viktiga arbete samt att regeringen bryter mot sin egen förordning om att myndigheter på begäran från kommissionen ska lämna ut uppgifter.

Mot bakgrund av ovanstående hemställer jag därför att Konstitutionsutskottet granskar regeringens och socialminister Lena Hallengrens agerande avseende Coronakommissionens begäran av att få ta del av efterfrågat underlag.

Linda Lindberg

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.