Till innehåll på sidan

Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Kommittédirektiv 2016:659

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Innehåll

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om regionens ansvar för viss avgiftsfri screening inom hälso- och sjukvården utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Med screening avses i denna lag en systematisk undersökning med hjälp av en speciell metod av en grupp personer för att upptäcka tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. Lag (2019:969).

Regionens ansvar

2 § En region ska erbjuda dem som omfattas av 8 kap. 1 eller 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avgiftsfri screening i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §.

Det som sägs i denna lag om en region gäller också en kommun som inte ingår i en region. Lag (2019:969).

Bemyndiganden

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilken screening som ska vara avgiftsfri enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för screeningen.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.