Till innehåll på sidan

Förordning (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Kommittédirektiv 2016:605

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Innehåll

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Återkrav av olagligt statsstöd

2 § Frågor om återkrav av stöd enligt 2 § andra stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler prövas av den myndighet som lämnat stödet, om inte regeringen i det enskilda fallet bestämmer något annat.

Uppgiftslämnande

3 § Enligt 12 a § första stycket 1 lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler ska den som genomför en stödåtgärd lämna uppgifter för offentliggörande av stöd. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser får meddela föreskrifter om på vilket sätt uppgifterna ska lämnas.

4 § Enligt 12 a § första stycket 1 lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler ska den som genomför en stödåtgärd lämna uppgifter för rapportering av stöd. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser får meddela föreskrifter om på vilket sätt uppgifterna ska lämnas.

Registerföring

5 § I fråga om skyldigheten att föra register enligt 12 a § första stycket 2 lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler tillämpas 6 och 7 §§, om inte regeringen föreskriver något annat.

6 § Den som genomför en stödåtgärd som omfattas av någon av nedan angivna kommissionsförordningar ska föra det register som avses i
1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,
2. artikel 13 i kommissionens förordning (EU) 2022/2472 av den 14 december 2022 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller
3. artikel 13 i kommissionens förordning (EU) 2022/2473 av den 14 december 2022 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förordning (2023:294).

7 § Den som genomför en stödåtgärd som omfattas av någon av nedan angivna kommissionsförordningar ska föra det register som avses i
1. artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,
2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,
3. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller
4. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Övergångsbestämmelser

2023:294
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stödåtgärder som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.