Till innehåll på sidan

Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Kommittédirektiv 2016:576

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Innehåll

  1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EU:s förordning om elektronisk identifiering). Förordning (2021:321).

  2 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om
  1. krav för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse,
  2. hur bedömningar av överensstämmelse ska göras, och
  3. rapportering av bedömningar av överensstämmelse.

  3 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter och anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska stämplar, dock inte om säkerhetsegenskaper som anordningarna ska uppfylla.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om säkerhetsegenskaper som sådana anordningar ska uppfylla.

  4 § Post- och telestyrelsen ska vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering.

  5 § Post- och telestyrelsen ska i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) nr 910/2014 upprätta, underhålla och offentliggöra en förteckning över kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster och de kvalificerade betrodda tjänster som dessa aktörer tillhandahåller.

  6 § Anslutningsskyldigheten i 1 a § lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering gäller inte för Säkerhetspolisen eller myndigheter som hör till Försvarsdepartementet. Förordning (2021:321).

  7 § Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om
  1. förfarandet och kraven för anslutning till den svenska förbindelsepunkten (noden) för inkommande gränsöverskridande elektronisk identifiering, och
  2. skyldigheten för den som är ansluten till en svensk nod för inkommande eller utgående gränsöverskridande elektronisk identifiering att underrätta myndigheten om händelser som kan ha betydelse för nodens funktionalitet eller säkerhet. Förordning (2021:321).

  8 § Myndigheten för digital förvaltning ska till noden för inkommande gränsöverskridande elektronisk identifiering på begäran ansluta dem som uppfyller kraven för en sådan anslutning trots att de inte omfattas av anslutningsskyldigheten i 1 a § lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering.

  Myndigheten får ta ut avgifter av de privata aktörer som har anslutit sig till noden för inkommande gränsöverskridande elektronisk identifiering som myndigheten tillhandahåller. Förordning (2021:321).

  9 § Myndigheten för digital förvaltning ska
  1. ansvara för anmälan av system för elektronisk identifiering enligt EU:s förordning om elektronisk identifiering och de rättsakter som meddelas med stöd av förordningen, och
  2. ansvara för åtgärder vid säkerhetsincidenter enligt artikel 10 i EU:s förordning om elektronisk identifiering. Förordning (2021:321).

  10 § Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om vilka krav som ska gälla för att ett system för elektronisk identifiering ska få anmälas för gränsöverskridande elektronisk identifiering enligt EU:s förordning om elektronisk identifiering och de rättsakter som meddelas med stöd av förordningen. Förordning (2021:321).

  Kommittédirektiv

  Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.