Till innehåll på sidan

Förordning (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling

Kommittédirektiv 2016:448

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling

Innehåll

1 § Stöd i form av bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas för att bidra till en stärkt efterfrågan och ett ökat utnyttjande av spetsteknik för hållbar stadsutveckling. Såväl de miljömässiga som sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling ska därigenom främjas.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

2 § I denna förordning avses med:

spetsteknik: en ny generation avancerad teknik med hög miljöprestanda och betydande innovationsgrad, och

avancerade systemlösningar: en integrering av tekniska eller andra delsystem i en stad så att betydande synergieffekter och miljönytta uppnås.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Allmänna förutsättningar för stöd

3 § Stöd får lämnas för projektering, planering och förstudier för hållbar stadsutveckling där användandet av spetsteknik eller avancerade systemlösningar står i fokus. Tekniken eller systemlösningarna ska kunna nyttiggöras i samband med att nya stadsdelar anordnas eller befintliga stadsdelar renoveras eller förvaltas.

Stöd får endast avse sådana åtgärder som slutförts senast den 31 december 2019.

4 § Stöd får inte lämnas till fysiska personer.

Särskilda förutsättningar för statligt stöd till företag

5 § Statligt stöd till företag ska lämnas i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1 och i någon av artiklarna 25, 28, 29 eller 49 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Särskilda förutsättningar för stöd till andra än företag

6 § Stöd till andra juridiska personer än företag får lämnas i den omfattning som krävs för att en åtgärd ska kunna genomföras och ska när det gäller stödberättigande kostnader och stödnivåer följa samma villkor som gäller enligt 5 §.

Handläggning av stödärenden

7 § Naturvårdsverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning. Innan Naturvårdsverket beslutar om stöd ska verket inhämta synpunkter från Boverket och Statens energimyndighet.

Ansökan om stöd

8 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Naturvårdsverket.

Ansökan ska ha kommit in till verket innan de åtgärder som stödet avser har påbörjats.

Beslut om stöd

9 § Av ett beslut om stöd ska det framgå när åtgärden som stödet beviljats för senast ska vara slutförd.

Ett beslut om stöd ska förenas med villkor om att stödmottagaren på begäran av Naturvårdsverket ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet.

Ett beslut om stöd får förenas med de övriga villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

Utbetalning av stöd

10 § Stöd enligt denna förordning betalas ut av Naturvårdsverket.

11 § Ett beslutat stöd får betalas ut i omgångar. Dock får högst 75 procent av beloppet betalas ut innan åtgärden har slutförts.

En begäran om utbetalning av resterande stöd ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre månader från det att åtgärden, enligt beslutet om stöd, senast ska vara slutförd. Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag om kostnaderna för den stödberättigande åtgärd som beslutet om stöd avser.

12 § Ett stöd enligt 5 § får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

13 § Naturvårdsverket får besluta att ett stöd inte ska betalas ut om
1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med för högt belopp,
2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller
4. villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalning

14 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 13 § föreligger.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

15 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet och sådan ränta som ska betalas enligt 14 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Naturvårdsverket sätta ned kravet på återbetalning och ränta.

Uppföljning och utvärdering

16 § Naturvårdsverket ansvarar för uppföljning och utvärdering av stöd enligt denna förordning.

17 § När det gäller stöd enligt 5 § ska Naturvårdsverket föra det register som avses i
1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och
2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Om en ansökan avser stöd enligt 5 § och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska Naturvårdsverket lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen. Naturvårdsverket ska även utföra de uppgifter som en medlemsstat ska utföra enligt artikel 6.3 samma förordning.

Bemyndiganden

18 § Naturvårdsverket får meddela
1. ytterligare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om utbetalning,
2. föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas inför uppföljning och utvärdering av stödet, och
3. föreskrifter om verkställigheten av denna förordning i övrigt.

Överklagande

19 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 och 13 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas. Förordning (2018:901).

Övergångsbestämmelser

2016:448
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.
3. Den upphävda förordningen ska dock fortsätta att gälla för stöd som har beviljats före utgången av 2019.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.