Förordning (2016:423) om effektreserv

Kommittédirektiv 2016:423

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2016:423) om effektreserv

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2003:436) om effektreserv.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förenlighet med statsstödsregler

2 § Om ett avtal som avses i 1 § första stycket lagen (2003:436) om effektreserv innebär statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska stödet ges i enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Effektreservens storlek

3 § Effektreserven ska uppgå till högst 1 000 megawatt under tiden till och med den 15 mars 2017. Därefter får den uppgå till mer än 750 megawatt endast om det finns särskilda skäl.

Avtal om minskad elförbrukning

4 § Den andel av effektreserven som skapas genom avtal om minskad elförbrukning ska vara minst 25 procent. Andelen får vara mindre i den utsträckning det saknas förutsättningar för sådana avtal med hänsyn till de anbud som har lämnats eller om det annars finns särskilda skäl.

Krav på tillgänglighet och uthållighet

5 § Den systemansvariga myndigheten ska se till att de avtal med elproducenter som ingås enligt 1 § första stycket lagen (2003:436) om effektreserv avser produktionskapacitet som utgörs av anläggningar som med hänsyn till tillgänglighet och uthållighet är lämpliga för att fungera som effektreserv.

Miljökrav

6 § Förutsatt att kravet på tillgänglighet och uthållighet är uppfyllt ska den systemansvariga myndigheten se till att de avtal med elproducenter som ingås enligt 1 § första stycket lagen (2003:436) om effektreserv avser produktionskapacitet som utgörs av anläggningar som producerar el av förnybara energikällor.

Avtal som inte uppfyller kravet på förnybara energikällor får dock ingås i den utsträckning
1. det saknas anbud som svarar mot kravet, eller
2. avtal enligt anbud som uppfyller kravet skulle medföra väsentligt högre kostnader än ett avtal enligt ett annat anbud.

7 § Om den systemansvariga myndigheten enligt 6 § ingår avtal som inte uppfyller kravet på förnybara energikällor, ska myndigheten ta hänsyn till produktionsanläggningens miljöpåverkan för att under den tid som anläggningen ingår i effektreserven begränsa den mängd utsläpp av växthusgaser och andra ämnen som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön som anläggningen förorsakar per mängd producerad energi.

8 § Om den systemansvariga myndigheten enligt 6 § har ingått ett avtal som inte uppfyller kravet på förnybara energikällor, ska myndigheten omedelbart underrätta regeringen om detta och om skälen för beslutet att ingå avtalet.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.