Till innehåll på sidan

Förordning (2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016-2018

Kommittédirektiv 2016:406

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016-2018

Innehåll

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsområden.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja
- ökad delaktighet i och ökat utbud av kulturverksamheter för alla åldrar i bostadsområden med lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar,
- kulturverksamheter som utgår från de boendes behov och önskemål och som bygger på samverkan mellan flera aktörer, varav minst en är verksam i bostadsområdet,
- mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom kulturverksamheterna, och
- erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag får lämnas i form av projektbidrag till ny eller befintlig kulturverksamhet. Projektet ska
1. bedrivas i ett bostadsområde med lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar,
2. baseras på engagemang och delaktighet hos de som bor i området där kulturverksamheten ska genomföras, och
3. ske i samarbete mellan flera aktörer, varav minst en är en organisation inom det civila samhället med lokal förankring i området där insatsen ska genomföras.

Ett samarbete enligt första stycket 3 får innefatta privata, statliga eller kommunala aktörer.

4 § Statsbidrag får lämnas till en juridisk person som är huvudman för projektet och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. En statlig eller kommunal aktör får inte vara huvudman för projektet.

5 § Statsbidrag får inte lämnas för ett projekt som inletts innan ansökan om bidrag har lämnats till Statens kulturråd enligt 9 §.

6 § Statsbidrag får inte lämnas till en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

7 § Statsbidrag får endast lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 53 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklarats förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Fördelning av statsbidrag

8 § Vid fördelningen av bidrag bör en geografisk spridning över hela landet eftersträvas. Statens kulturråd ska vidare prioritera ansökningar som har bäst förutsättningar att uppfylla ändamålet i 2 §. Hänsyn bör bland annat tas till om det projekt som bidrag söks för
- har förutsättningar att vara kunskaps- och metodutvecklande,
- är samordnat med andra projekt för ökad demokratisk utveckling eller hållbar stadsutveckling, eller
- främjar nationella minoriteters kultur.

Ärendenas handläggning och beslut om statsbidrag

9 § Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

10 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens kulturråd.

11 § Innan Statens kulturråd prövar en ansökan ska Statens kulturråd höra Statens konstråd och Boverket i den omfattning det behövs.

12 § Ett krav på medfinansiering ska ställas som villkor för statsbidrag när det bedöms lämpligt med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna hos aktörerna i ett samarbete. Ett beslut om statsbidrag får även förenas med andra villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 13 § anges.

Redovisning

13 § Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens kulturråd redovisa hur medlen använts. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för den verksamhet som medlen använts till och de resultat som uppnåtts.

14 § Statens kulturråd ska senast den 15 maj varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för den verksamhet som utbetalade bidrag har använts till, och om möjligt en samlad bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till dess syfte.

Hinder för utbetalning

15 § Statsbidrag enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Återbetalning och återkrav

16 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalnings-skyldig om
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 13 §, eller
5. villkor i beslutet inte har följts.

17 § Om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Statens kulturråd besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. På det belopp som bidragsmottagen är skyldig att betala tillbaka ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens kulturråd besluta att helt eller delvis avstå från återkrav och krav på ränta.

Bemyndigande

18 § Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övriga bestämmelser

20 § Statens kulturråd ska föra det register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Övergångsbestämmelser

2016:406
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2018.
3. Den upphävda förordningen ska dock fortsätta att gälla för statsbidrag som har beslutats före utgången av 2018.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.