Till innehåll på sidan

Förordning (2016:400) om statsbidrag för fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser

Kommittédirektiv 2016:400

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2016:400) om statsbidrag för fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser

Innehåll

Inledande bestämmelser

1 § Har upphävts genom förordning (2023:143).

2 § Har upphävts genom förordning (2023:143).

3 § Förordningen innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare i
1. förskoleklassen,
2. grundskolan,
3. grundsärskolan,
4. specialskolan, och
5. sameskolan.

Fortbildningen ska syfta till att lärarna och förskollärarna ska avlägga en speciallärarexamen eller specialpedagogexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2023:143).

4 § Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för högst ett år i sänder.

5 § Statsbidrag får lämnas för en insats enligt denna förordning även om bidrag lämnas för samma insats enligt förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända. Statsbidrag får dock inte lämnas för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt.

Förutsättningar för statsbidrag

6 § Har upphävts genom förordning (2023:143).

7 § Har upphävts genom förordning (2023:143).

8 § Har upphävts genom förordning (2023:143).

9 § Har upphävts genom förordning (2023:143).

10 § Har upphävts genom förordning (2023:143).

11 § Har upphävts genom förordning (2023:143).

12 § Statsbidrag lämnas till en huvudman för en sådan skolform som anges i 3 § för ersättning för lön till lärare eller förskollärare i skolformen som
1. är anställda hos huvudmannen,
2. deltar i utbildning med det syfte som anges i 3 §, och
3. har en grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

13 § Statsbidrag lämnas för utbildning enligt 12 § 2 om läraren eller förskolläraren
1. deltar i utbildningen under arbetstid,
2. är tjänstledig under utbildningen, eller
3. deltar i utbildningen under den tid då han eller hon inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att huvudmannen betalar ersättning som motsvarar minst 80 procent av lärarens eller förskollärarens lön för den tid då han eller hon deltar i utbildningen.

14 § Statsbidrag enligt 12 § ska motsvara 70 procent av huvudmannens kostnad för ersättning enligt 13 §.

Om huvudmannen betalar högre ersättning än 80 procent av lärarens eller förskollärarens lön för den tid då han eller hon deltar i utbildningen, lämnas inte bidrag för den överstigande delen.

Ansökan och beslut om statsbidrag

15 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

En huvudman som ansöker om bidrag ska till Skolverket lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 21 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

16 § Har upphävts genom förordning (2023:143).

17 § Har upphävts genom förordning (2023:143).

18 § Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser enligt 12 § än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval. Vid urvalet ska Skolverket, i den ordning som anges nedan, prioritera
1. förskoleklassen, årskurserna 1-3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 1-4 i specialskolan, eller
2. övriga årskurser i de nämnda skolformerna.

Skolverket ska också vid urvalet prioritera ansökningar från huvudmän som har särskilt svåra förutsättningar.

Om en person som har påbörjat utbildning enligt 12 § 2 avbryter den, ska Skolverket om möjligt besluta att utbildningsplatsen ska övertas av en annan person som anmälts till utbildningen men inte fått en utbildningsplats.

19 § Statsbidrag ska betalas ut en gång per termin för den utbildning enligt 12 § 2 som ska genomföras under den termin som bidraget avser. Bidraget ska betalas ut så snart det har fastställts vilka lärare eller förskollärare som deltar i utbildningen. Förordning (2023:143).

Uppföljning och redovisning

20 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

21 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

22 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
3. sådan redovisning som avses i 21 § inte har lämnats, eller
4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

Mottagaren av statsbidrag är dock inte återbetalningsskyldig enligt första stycket 2 om bidrag, som har lämnats för ett visst ändamål enligt denna förordning, har använts för ett annat ändamål enligt förordningen.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om bidrag.

23 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 22 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

24 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

25 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om
1. fördelning av statsbidrag enligt 18 §,
2. beräkning och omfördelning av bidrag, och
3. verkställigheten av denna förordning. Förordning (2023:143).

Överklagande

26 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2016:400
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan.
3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

2023:143
1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2023.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.