Till innehåll på sidan

Förordning (2015:957) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Kommittédirektiv 2015:957

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2015:957) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Innehåll

    1 § Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer fullgör sina skyldigheter enligt 7-9 §§ lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Konsumentverket utövar också tillsyn över att transportörer och terminaloperatörer fullgör sina respektive skyldigheter enligt artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (busspassagerarförordningen) när artikeln ska tillämpas enligt 5 § lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

    Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

    Kommittédirektiv

    Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.