Till innehåll på sidan

Förordning (2015:938) om statsbidrag för handledare i specialpedagogik

Kommittédirektiv 2015:938

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2015:938) om statsbidrag för handledare i specialpedagogik

Innehåll

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för handledare i specialpedagogik i syfte att generellt stärka den specialpedagogiska kompetensen i de skolformer och den utbildning som avses i 3 §. Förordning (2020:1016).

2 § Statsbidrag lämnas enligt denna förordning om det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en huvudman för förskolan, förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan, gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning och till huvudmannen för utbildning som motsvarar utbildningen i grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilt ungdomshem).

Statsbidrag lämnas för ett bidragsår i sänder. Bidragsåret börjar den 1 juli. Förordning (2023:325).

4 § Statsbidrag får lämnas för handledare i specialpedagogik som inom ramen för fortbildning i specialpedagogik handleder lärare eller förskollärare i sådan utbildning som avses i 3 § eller annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan, anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå och som deltar i fortbildningen.

Fortbildningen i specialpedagogik ska syfta till att ge alla barn och elever möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Lärare och förskollärare i sådan utbildning som avses i 3 § och annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan, anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå ska ges
1. ökade kunskaper i specialpedagogik så att de kan utforma och anpassa undervisningen utifrån alla barns och elevers olika behov och förutsättningar, och
2. professionellt stöd genom handledare i specialpedagogik. Förordning (2023:325).

5 § Statsbidrag får lämnas endast för sådana legitimerade lärare och förskollärare som huvudmannen har utsett till handledare i specialpedagogik. Till sådan handledare ska i första hand en lärare eller förskollärare utses som har
1. en speciallärar- eller specialpedagogexamen, och
2. minst ett års erfarenhet av tjänstgöring som speciallärare eller specialpedagog.

Om det finns särskilda skäl, får huvudmannen utse en annan legitimerad lärare eller förskollärare som bedöms lämplig för uppgiften. Förordning (2020:1016).

6 § Har upphävts genom förordning (2019:1287).

7 § Statsbidrag lämnas för ersättning för lön med ett schablonbelopp för handledare i specialpedagogik som
1. är anställda tills vidare eller för en begränsad tid hos huvudmannen eller hos någon annan som enligt avtal med huvudmannen utför uppgifter inom kommunal vuxenutbildning på entreprenad, och
2. på tio eller tjugo procent av heltid tjänstgör som handledare i specialpedagogik för lärare eller förskollärare i sådan utbildning som avses i 3 § eller annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan, anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå och som deltar i fortbildning.

Schablonbeloppet enligt första stycket ska motsvara tio procent respektive tjugo procent av en nationellt genomsnittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog beroende på hur stor andel av heltid som handledaren tjänstgör. Förordning (2023:325).

8 § Statsbidrag får också lämnas för övriga kostnader som kan hänföras till handledning enligt denna förordning. Förordning (2019:1287).

9 § Har upphävts genom förordning (2020:1016).

Ansökan och beslut om statsbidrag

10 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om bidraget.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.

11 § Huvudmannen ska hos Statens skolverk anmäla den personal som huvudmannen ansöker om statsbidrag för enligt denna förordning.

12 § Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för beslutar Statens skolverk om urval.

Uppföljning och redovisning

13 § Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har använts.

14 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

15 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för,
4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 14 §, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

16 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

17 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

18 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om
1. vilka kostnader som statsbidrag enligt 8 § kan lämnas för,
2. schablonbeloppen och beräkning av statsbidragets storlek, och
3. verkställighet av denna förordning. Förordning (2016:827).

Överklagande

19 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2015:938
1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.
3. Förordningen ska dock fortsätta att gälla i fråga om bidrag som har beslutats före den 1 januari 2020.

2019:1287
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
3. Förordningen ska fortsätta att gälla i fråga om bidrag som har beviljats före den 1 juli 2023.

2020:1016
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret som börjar den 1 juli 2021.

2023:84
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2023.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om statsbidrag som har fattats före ikraftträdandet.

2023:325
1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2023.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om statsbidrag som har fattats före ikraftträdandet.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.