Till innehåll på sidan

Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Kommittédirektiv 2015:921

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Innehåll

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Beräkning av gränsvärden

2 § Vid beräkning av ett saldo eller värde enligt 3-8 kap. lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska samtliga konton som en person innehar hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet eller hos en till det rapporteringsskyldiga finansiella institutet närstående enhet räknas samman. Detta gäller dock endast om det rapporteringsskyldiga finansiella institutets datorsystem möjliggör en sådan sammanräkning.

Varje fysisk person som innehar ett konto gemensamt med någon annan ska vid sammanräkningen enligt första stycket anses som innehavare av hela det gemensamma kontots saldo eller värde. Förordning (2017:856).

3 § Om det finns en tjänsteman hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet som har särskilt ansvar för kontakterna med en kontohavare och den tjänstemannen har skäl att anta att kontohavaren direkt eller indirekt innehar, kontrollerar eller har öppnat ett eller flera andra konton, ska samtliga dessa konton räknas samman vid beräkning av saldo eller värde enligt 3-8 kap. lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Första stycket gäller dock inte sådana konton som en kontohavare innehar, kontrollerar eller har öppnat för någon annans räkning i egenskap av förvaltare. Förordning (2017:856).

4 § När ett belopp anges i US-dollar i 3-8 kap. lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, avses även motsvarande belopp i en annan valuta.

Vid fastställande av om ett saldo eller värde i en annan valuta än US-dollar uppgår till eller överskrider ett belopp som anges i US-dollar i 3-8 kap. lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet använda en publicerad avistakurs för den sista dagen av det kalenderår som föregick den tidpunkt då bedömningen av om ett villkor i 3 kap. är uppfyllt eller granskningen enligt 4-8 kap. görs. Förordning (2017:856).

Intyganden

5 § Ett intygande för identifiering av rapporteringspliktiga konton enligt lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska vara undertecknat eller på annat sätt bekräftat och ha lämnats på annat sätt än muntligen. Intygandet ska vidare vara daterat och innehålla kontohavarens namn, adress, hemvist, skatteregistreringsnummer och land eller länder för skatteregistreringsnummer.

Intygandet ska lämnas på heder och samvete.

Bemyndigande

Inhämtande av uppgifter om skatteregistreringsnummer och födelsedatum avseende befintliga konton

5 a § Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska göra rimliga ansträngningar för att inhämta uppgifter om utländskt skatteregistreringsnummer och födelsedatum i fråga om befintliga konton som är rapporteringspliktiga. Förordning (2017:856).

6 § Skatteverket får meddela
1. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, och
2. föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2017:856
1. Denna förordning träder i kraft den 25 september 2017.
2. Förordningen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2017.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.