Till innehåll på sidan

Förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

Kommittédirektiv 2015:848

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

Innehåll

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och innehåller bestämmelser om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Med nyanländ avses i denna förordning en person som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller en annan person utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet. Förordning (2017:1170).

2 § Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Arbetsförmedlingen prövar frågor om och betalar ut statsbidrag enligt denna förordning.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ på arbetsmarknaden.

4 § Statsbidrag får lämnas efter ansökan för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda de nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att
1. synliggöra deras kompetens,
2. stärka deras kunskaper i svenska, eller
3. främja användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända. Förordning (2017:888).

Fördelning av statsbidrag

5 § Vid fördelning av statsbidrag ska ansökningar som inkommer gemensamt från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och ansökningar från partssammansatta organ på arbetsmarknaden prioriteras. Bland dessa ska ansökningar för insatser som syftar till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i landet främst prioriteras.

Därefter ska ansökningar för insatser där det finns en egen finansiering från sökanden med minst en tiondel av kostnaderna prioriteras.

6 § Arbetsförmedlingen får i övrigt prioritera mellan inkomna ansökningar utifrån vilka insatser som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte med statsbidraget som anges i 4 §.

7 § Arbetsförmedlingen får besluta att bevilja statsbidrag med ett lägre belopp än det som ansökan avser, om det finns skäl för det.

Ansökan om statsbidrag

8 § En ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Arbetsförmedlingen senast det datum som myndigheten bestämmer. Om det fortfarande finns tillgängliga medel efter prövningen av de ansökningar som har kommit in i rätt tid, får dock en senare gjord ansökan tas upp till prövning. Förordning (2017:888).

9 § En ansökan om statsbidrag ska innehålla
1. en uppgift om vem eller vilka som är sökande,
2. en beskrivning av planerade insatser, hur sökanden kommer att bidra i genomförandet av dessa, tidsplan, målgruppen och i förekommande fall hur samarbetet med Arbetsförmedlingen och andra berörda aktörer och myndigheter ska utformas,
3. en kostnadsberäkning där graden av egen finansiering ska framgå, och
4. för organisationer som tidigare har beviljats stöd för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden, en redovisning av vilka insatser som genomförts, resultaten och kostnaderna för dessa samt vilka ytterligare resultat som kan förväntas.

Beslut och utbetalning

10 § Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle i samband med beslutet om bidrag. I beslutet ska det anges vilka insatser som statsbidraget beviljas för och sista dag för redovisning enligt 11 §.

Redovisning

11 § En organisation som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska senast vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Arbetsförmedlingen. Organisationen ska även redovisa vilka insatser som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Förordning (2017:888).

Återbetalning och återkrav

12 § En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren insett eller borde ha insett detta,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
4. en redovisning enligt 11 § inte har lämnats.

13 § Arbetsförmedlingen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 12 §.

Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Arbetsförmedlingen får besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta, om det finns särskilda skäl för det.

Förbud att överklaga

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

15 § Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2017:1170
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Utöver vad som anges i 1 § avses med nyanländ även fortsättningsvis en nyanländ som tillhör målgruppen för den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.