Förordning (2015:827) om rapportering av betalningar till myndigheter

Kommittédirektiv 2015:827

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2015:827) om rapportering av betalningar till myndigheter

Innehåll

Elektronisk ingivning

1 § Bolagsverket får meddela föreskrifter enligt 9 § lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter.

Kungörande

2 § När en rapport enligt lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter har getts in, ska Bolagsverket kungöra detta i en tidning som myndigheten ger ut. Kungörandet ska ske senast månaden efter den då rapporten har godtagits av myndigheten.

Kungörelsen ska innehålla uppgift om
1. namn och organisationsnummer på det företag som rapporten avser eller, i fråga om en rapport på koncernnivå, namn och organisationsnummer på moderföretaget,
2. sista dagen av det räkenskapsår som handlingarna avser, och
3. den tidpunkt då handlingen gavs in till Bolagsverket och diarienummer eller motsvarande ärendebeteckning.

I fråga om aktiebolag ska en kungörelse ske på samma språk som registreringen i aktiebolagsregistret.

Förvaring av ingivna handlingar

3 § Rapporter som har getts in till Bolagsverket enligt lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter får föras över till ett maskinläsbart medium. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos Bolagsverket.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.