Förordning (2015:801) om internationella skolor

Kommittédirektiv 2015:801

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (2015:801) om internationella skolor

Innehåll

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
1. krav i fråga om utbildningen för att en enskild huvudman för en internationell skola på grundskolenivå ska få ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen (2010:800) och för att en enskild huvudman för en internationell skola på gymnasienivå ska förklaras berättigad till bidrag enligt 24 kap. 6 § samma lag,
2. utbildningen vid internationella skolor vars huvudmän fått ett godkännande, ett medgivande eller en förklaring om bidragsrätt enligt 24 kap. 3 a §, 4 a § respektive 6 § skollagen,
3. ansökningar om godkännande, medgivande och förklaring om rätt till bidrag, och
4. bidrag till huvudmän för internationella skolor från elevernas hemkommuner.

2 § Ord och uttryck som används i skollagen (2010:800) har samma betydelse när de används i denna förordning.

Med kommunal internationell skola avses i denna förordning en internationell skola på grundskolenivå vars huvudman är en kommun som har fått ett medgivande enligt 24 kap. 4 a § skollagen.

Villkor för godkännande och bidragsrätt

3 § För att en enskild ska bli godkänd som huvudman för en internationell skola på grundskolenivå enligt 24 kap. 3 a § skollagen (2010:800) krävs, utöver vad som anges där, att den enskilde har förutsättningar att följa föreskrifterna i 5, 6, 8, 9, 11 och 12 §§ denna förordning samt 1 kap. 10 § och 6 kap. skollagen.

För att en enskild huvudman för en internationell skola på gymnasienivå ska förklaras berättigad till bidrag enligt 24 kap. 6 § skollagen krävs, utöver vad som anges där, att den enskilde har förutsättningar att följa föreskrifterna i 7-9, 11 och 12 §§ denna förordning samt 1 kap. 10 § och 6 kap. skollagen.

Bestämmelser om utbildningen vid internationella skolor

4 § Den som har fått ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen (2010:800) ska följa föreskrifterna i 5, 6, 8, 9, 11 och 12 §§ så länge som godkännandet gäller.

Den som har fått ett medgivande enligt 24 kap. 4 a § skollagen ska följa föreskrifterna i 5, 6, 8, 10, 11 och 12 §§ så länge som medgivandet gäller.

Den som har fått en förklaring om bidragsrätt enligt 24 kap. 6 § skollagen ska följa föreskrifterna i 7-9, 11 och 12 §§ så länge som förklaringen gäller.

Utbildningens innehåll och utformning

Grundskolenivå

5 § Utbildningen i en internationell skola på grundskolenivå ska följa ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan. Utbildningen i en kommunal internationell skola ska följa en internationell läroplan.

Utbildningen ska vara utformad så att den som helhet betraktad är likvärdig med utbildningen i grundskolan. Dess allmänna mål och värdegrund får inte strida mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom skolväsendet.

6 § Trots 5 § första stycket ska elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid ges undervisning i svenska och om Sverige i den omfattning som de behöver. Undervisningen i svenska för övriga skolpliktiga elever ska bedrivas enligt läroplanen för grundskolan och kursplanen i svenska.

Gymnasienivå

7 § Utbildningen i en internationell skola på gymnasienivå ska följa ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan.

Utbildningen ska vara utformad så att den som helhet betraktad är likvärdig med utbildningen i gymnasieskolan. Dess allmänna mål och värdegrund får inte strida mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom skolväsendet.

Särskilt stöd och elevhälsa

8 § Elever som har svårigheter i skolarbetet ska erbjudas särskilt stöd.

Eleverna ska erbjudas sådan elevhälsa som avser medicinska insatser som ska erbjudas elever i grundskolan respektive gymnasieskolan.

Första och andra styckena gäller inte andra elever i en internationell skola på gymnasienivå än de vars hemkommuner är skyldiga att lämna bidrag för dem enligt 24 kap. 6 a § första stycket skollagen (2010:800).

Elevavgifter

9 § Av elever för vilka hemkommunen är skyldig att lämna bidrag enligt 24 kap. 5 § första stycket eller 6 a § första stycket skollagen (2010:800) får huvudmannen ta ut en avgift för att täcka rimliga merkostnader för utbildningen som är hänförliga till
1. att utbildningen följer ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan, vilket inkluderar merkostnader för ackreditering eller auktorisation och avgifter till relevanta organisationer, eller

2. att utbildningen i första hand riktar sig till elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid.

Avgiften ska vidare vara skälig med hänsyn till de kostnader som den är avsedd att täcka, de bidrag huvudmannen får och omständigheterna i övrigt.

10 § För huvudmannen för en kommunal internationell skola gäller, i stället för 9 §, föreskrifterna om avgifter i 10 kap. 10 och 11 §§ skollagen (2010:800).

Mottagande och urval

11 § Varje internationell skola ska vara öppen för alla elever som avses i 24 kap. 5 § första stycket och 6 a § första stycket skollagen (2010:800) med undantag för sådana elever som det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för skolan.

Om det inte finns plats för alla behöriga sökande till en internationell skola ska urvalet göras på de grunder som Statens skolinspektion godkänner. Om en internationell skola på grundskolenivå bedrivs av en kommun ska den kommunen ha rätt att vid urval prioritera elever från den egna kommunen. Informationsskyldighet

12 § Vårdnadshavare för elever på grundskolenivå och sådana elever på gymnasienivå som avses i 24 kap. 6 a § första stycket skollagen (2010:800) ska ges tydlig information om den internationella skolans innehåll och inriktning mot fortsatt utbildning utomlands och om vad utbildning vid en internationell skola på grundskolenivå respektive gymnasienivå kan innebära vid fortsatt utbildning i Sverige. Sådan information ska också ges till eleverna.

Ansökan om godkännande, medgivande och rätt till bidrag

13 § En ansökan ska lämnas in till Statens skolinspektion om ansökan avser
1. ett godkännande som huvudman för en internationell skola på grundskolenivå enligt 24 kap. 3 a § skollagen (2010:800),
2. ett medgivande att vara huvudman för en internationell skola på grundskolenivå enligt 24 kap. 4 a § skollagen, eller
3. en förklaring om rätt till bidrag för en internationell skola på gymnasienivå enligt 24 kap. 6 § skollagen.

Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen och ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Andra stycket gäller inte om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning.

14 § När Statens skolinspektion prövar en ansökan enligt 13 § första stycket 1 eller 3, ska Skolinspektionen ge den kommun där utbildningen ska bedrivas tillfälle att yttra sig över ansökan.

15 § Beslut i ett ärende som avses i 13 § första stycket ska om möjligt fattas före den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta. Ett ärende enligt 13 § tredje stycket ska prövas skyndsamt.

16 § Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av ansökan och om elektronisk underskrift samt de andra föreskrifter som behövs för verkställigheten av 13 och 14 §§. Förordning (2016:601).

Beslut om rätt till bidrag

17 § I ett beslut om rätt till bidrag enligt 24 kap. 6 § skollagen (2010:800) ska Statens skolinspektion, för annan utbildning än sådan som leder fram till International Baccalaureate, ange vilket nationellt program utbildningen ska jämställas med i bidragshänseende.

Bidrag från hemkommunen

Redovisning av bidrag

18 § En kommun som lämnar bidrag för en elev i en internationell skola på grundskolenivå ska kunna redovisa för skolans huvudman hur stor del av bidraget som är ersättning för lokaler respektive mervärdesskatt.

Utbetalning av bidrag

19 § Om huvudmannen och kommunen inte kommer överens om annat, ska bidragen betalas ut med en tolftedel varje månad. Utbetalningarna i juli-september avpassas efter ett beräknat antal elever och regleras vid utbetalningen i oktober.

Särskilt om bidrag till en internationell skola på gymnasienivå

20 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om det belopp per elev, program och inriktning som en kommun ska betala till en huvudman för en internationell skola på gymnasienivå i de fall som avses i 24 kap. 6 a § skollagen (2010:800), om en kommun och en huvudman inte kommer överens om beloppet. När Skolverket meddelar sådana föreskrifter ska de meddelas senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för.

När Skolverket meddelar föreskrifter om beloppens storlek enligt första stycket ska de berörda kommunernas budgeterade bidragsbelopp och de berörda regionernas budgeterade kostnader för program och i förekommande fall inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen. När föreskrifterna avser bidragsbeloppens storlek för utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som bestäms för naturvetenskapsprogrammet ligga till grund för beloppet. Förordning (2019:1112).

Övergångsbestämmelser

2015:801
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 9 § tillämpas första gången den 1 juli 2016 för huvudmän som har en gällande förklaring om bidragsrätt enligt 24 kap. 3 eller 5 § skollagen (2010:800) vid utgången av december 2015. Huvudmän för elever som hemkommunen är skyldig att lämna bidrag för enligt 24 kap. 5 § första stycket eller 6 a § första stycket skollagen, får
till och med den 30 juni 2016,   ta ut en elevavgift som är 
skälig med hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten, bidrag och omständigheterna i övrigt.
3. En ansökan om medgivande att vara huvudman för en internationell skola på grundskolenivå enligt 24 kap. 4 a § skollagen (2010:800) ska, i stället för vad som anges i 13 § tredje stycket, ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 1 mars 2016, om den avser utbildning som ska starta höstterminen 2016.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.