Förordning (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek

Kommittédirektiv 1996:1608

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Förordning (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek

Innehåll

Inledande föreskrifter

1 § En kommun kan enligt föreskrifter i denna förordning beviljas statsbidrag till kostnader för
1. lånecentraler och depåbibliotek,
2. utveckling av folkbiblioteksverksamheten,
3. folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur, och
4. insatser för att främja vuxenstuderandes tillgång till biblioteksservice vid folkbiblioteken.

Med lånecentral avses sådant folkbibliotek som regeringen har godkänt som lånecentral.

Med kommun jämställs kommunalförbund. Förordning (2009:1570).

2 § Ändamålet med statsbidragen skall vara att
1. verka i standardutjämnande syfte,
2. stimulera experiment med och utveckling av nya former av folkbiblioteksverksamhet och
3. bidra till att tillgången på litteratur på folk- och skolbiblioteken förbättras till främjande av intresset för läsning och litteratur.

Statsbidrag till kostnader för lånecentral och depåbibliotek

3 § Statsbidrag till kostnader för lånecentral och depåbibliotek lämnas med belopp som regeringen bestämmer.

Statsbidrag till kostnader för utveckling av folkbiblioteksverksamheten

4 § En kommun får beviljas statsbidrag i form av projektbidrag för att utveckla nya former av folkbiblioteksverksamhet.

Detta utvecklingsarbete skall i första hand syfta till att finna
1. former för det läsfrämjande och uppsökande arbetet och
2. metoder för att ta till vara utvecklingen inom informationstekniken.

Statsbidrag får även lämnas till kostnader för etablering av arbetsplatsbibliotek.

5 § Projektbidrag skall i första hand beviljas till en kommun som upprättat en plan för utvecklingsarbetet.

Statsbidrag till kostnader för inköp av litteratur

6 § En kommun får efter ansökan beviljas statsbidrag för folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur.

Statsbidraget skall användas för inköp av främst barn- och ungdomslitteratur, men också för inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ungdomars intresse för läsning.

7 § Till ansökan skall kommunen foga en skriftlig redogörelse där det framgår hur barns och ungdomars intresse för att läsa böcker skall stimuleras.

Redogörelsen skall avse det år som kommunen ansöker om statsbidrag för men kan även avse de två följande åren.

8 § En förutsättning för bidrag är att kommunen för det år bidraget betalas ut avsatt egna medel till inköp av medier till folk- och skolbibliotek för ett belopp som uppgår till minst summan av föregående års medieanslag och att den del av anslaget som avser medier för barn och ungdomar inte minskar.

Med medier avses i denna förordning böcker, tidningar, tidskrifter, AV-medier, databaser, licenser och liknande produkter som ett bibliotek införskaffar huvudsakligen i syfte att tillhandahålla sina besökare. Med medieanslag avses anslag för inköp av medier. Förordning (2005:1092).

9 § Statens kulturråd skall i sitt beslut om statsbidrag ange villkoren för det.

10 § Statens kulturråd får besluta att statsbidraget helt eller delvis skall återbetalas, om statsbidraget inte använts för inköp av litteratur enligt 6 §, om den skriftliga redogörelsen som kommunen enligt 7 § skall upprätta i väsentliga avseenden inte följts eller om kommunen inte avsatt egna medel till inköp av medier enligt 8 §. Förordning (2005:1092).

11 § Kommunen skall årligen rapportera till Statens kulturråd hur de statliga medlen använts.

12 § Har upphävts genom förordning (2009:1570).

Statens kulturråd

13 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Statens kulturråd.

Frågor om statsbidrag för inköp av litteratur prövas av Statens kulturråd efter särskild ansökan från kommunen. Ansökan prövas för en ettårsperiod eller, om kommunen begär det och till ansökan fogar en redogörelse för de följande två åren, för en treårsperiod. En kommun kan därefter komma in med en ny ansökan. Statsbidrag betalas ut för ett år i sänder och lämnas efter kommunstorlek med lägst 30 000 kronor. Förordning (2009:1570).

14 § Om verksamheten som lånecentral läggs ner, beslutar Statens kulturråd om litteratur och annat material, för vilka statsbidrag har lämnats, skall föras över till ett annat bibliotek. Förordning (1998:1384).

15 § Statens kulturråd skall fortlöpande underrätta regeringen om inriktningen av utvecklingsarbetet. Förordning (1998:1384).

Överklagande

16 § Beslut av Statens kulturråd enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1384).

17 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Statens kulturråd. Förordning (1998:1384).

Övergångsbestämmelser

1996:1608
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997, då förordningen (1985:528) om statsbidrag till folkbibliotek skall upphöra att gälla.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.