Till innehåll på sidan

Torsdag den 9 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:127

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:127

Torsdagen den 9 juni 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 19 maj

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Elsemarie Bjellqvist (S) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 8 juni

 

 

Anmälan om ersättare för statsråd

 

3

Alexander Ojanne (S) som ersättare för statsrådet Anders Ygeman (S) fr.o.m. den 8 juni tills vidare

 

4

Andrea Törnestam (S) som ersättare för statsrådet Annika Strandhäll (S) fr.o.m. den 8 juni tills vidare

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Andrea Törnestam (S) som ledamot i socialutskottet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

6

2021/22:39 Tisdagen den 31 maj

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

7

2021/22:236 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 3 oktober

UU

 

EU-dokument

 

8

COM(2022) 197 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt hälsodataområde
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 september 2022

SoU

9

COM(2022) 216 Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler om ett avdrag i syfte att minska skattefördelen för finansiering med lån jämfört med finansiering med eget kapital och om begränsning av ränteavdragen i samband med bolagsbeskattning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 september 2022

SkU

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2021/22:UbU23 Validering för kompetensöverföring och livslångt lärande

5 res. (M, SD, KD, L)

 

Trafikutskottets betänkande

 

11

Bet. 2021/22:TU16 Infrastrukturfrågor

79 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2021/22:JuU21 Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

 

13

Bet. 2021/22:JuU54 Åtgärder mot personer som blockerar vägar

1 res. (S, C, V, MP)

 

Kulturutskottets betänkande

 

14

Bet. 2021/22:KrU11 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

15

Bet. 2021/22:FiU42 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2021/22:SkU28 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

10 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

17

Bet. 2021/22:SkU29 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

4 res. (M, SD, KD, L)

18

Bet. 2021/22:SkU30 Redovisning av skatteutgifter 2022

 

19

Bet. 2021/22:SkU33 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2021/22:CU22 En ny lag om företagsrekonstruktion

2 res. (C, KD)

21

Bet. 2021/22:CU24 Tryggare bostadsrätt

5 res. (S, C, V, MP)

22

Bet. 2021/22:CU25 Regional fysisk planering i Hallands län

1 res. (V)

23

Bet. 2021/22:CU26 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

1 res. (SD)

24

Bet. 2021/22:CU32 En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn

3 res. (M, KD)

 

Kulturutskottets betänkande

 

25

Bet. 2021/22:KrU10 Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

3 res. (SD)

 

Frågestund kl. 14.00

 

26

Frågor besvaras av:
Socialminister Lena Hallengren (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)
Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.