Till innehåll på sidan

Torsdag den 7 juni 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:127

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:127

Torsdagen den 7 juni 2018

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 16 och torsdagen den 17 maj

 

 

Avsägelse

 

2

Emma Wallrup (V) som ledamot i riksdagen

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2017/18:34 Torsdagen den 31 maj

FöU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelser

 

4

2017/18:264 Kultur i hela landet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 1 oktober

KrU

5

2017/18:265 Miljömålen – med sikte på framtiden
Talmannen föreslår att behandlingen av skrivelsen får uppskjutas till nästa valperiod
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 1 oktober

MJU

 

EU-dokument

 

6

COM(2018) 296 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 juli 2018

NU

7

COM(2018) 373 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 juli 2018

NU

8

COM(2018) 374 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 juli 2018

NU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

9

Bet. 2017/18:UU22 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

1 res. (SD)

 

Socialutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2017/18:SoU24 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

5 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

11

Bet. 2017/18:SoU27 Klassificering av nya psykoaktiva substanser

 

12

Bet. 2017/18:SoU28 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2017/18:FiU43 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

6 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

14

Bet. 2017/18:FiU44 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

2 res. (S, MP, V)

15

Bet. 2017/18:FiU49 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

2 res. (M, SD, V, L, KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2017/18:NU19 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

46 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

17

Bet. 2017/18:NU20 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor

 

18

Bet. 2017/18:NU21 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

19

Bet. 2017/18:KrU8 En omreglerad spelmarknad

6 res. (SD, V)

 

Skatteutskottets betänkande

 

20

Bet. 2017/18:SkU23 Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2017/18:CU15 Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare

1 res. (V)

22

Bet. 2017/18:CU27 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

1 res. (V)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

23

Bet. 2017/18:UU20 Strategisk exportkontroll 2017 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1 res. (V)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

24

2017/18:515 av Lotta Finstorp (M)
Statliga utvecklingsinsatser i Sörmland

 

25

2017/18:529 av Magnus Oscarsson (KD)
Långsiktiga förutsättningar för mjölksektorn

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

26

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Statsrådet Ann Linde (S)
Miljöminister Karolina Skog (MP)
Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.