Till innehåll på sidan

Torsdag den 3 februari 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:64

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:64

Torsdagen den 3 februari 2022

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 13 januari

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2021/22:310 av Amineh Kakabaveh (-)
Kurdernas kamp mot IS

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

3

2021/22:92 Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

FiU

 

EU-dokument

 

4

COM(2021) 721 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2011/61/EU och 2009/65/EG vad gäller delegeringsarrangemang, hantering av likviditetsrisker, tillsynsrapportering, tillhandahållande av förvarings- och depåförvaringstjänster samt låneutgivning från alternativa investeringsfonder
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 mars 2022

FiU

5

COM(2021) 722 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/760 vad gäller omfattningen av godtagbara tillgångar och investeringar, kraven på portföljsammansättning och diversifiering, penninglån och andra fondbestämmelser samt vad gäller kraven avseende auktorisation, investeringsstrategi och driftsvillkor för europeiska långsiktiga investeringsfonder
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 mars 2022

FiU

6

COM(2021) 723 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk gemensam kontaktpunkt som ger centraliserad tillgång till offentlig information som rör finansiella tjänster, kapitalmarknader och hållbarhet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 mars 2022

FiU

7

COM(2021) 725 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar vad gäller inrättandet av den europeiska gemensamma kontaktpunkten och denna kontaktpunkts funktionssätt
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 mars 2022

FiU

8

COM(2021) 782 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om informationsutbyte mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och om upphävande av rådets rambeslut 2006/960/RIF
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 mars 2022

JuU

9

COM(2021) 784 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om automatiskt utbyte av uppgifter för polissamarbete (”Prüm II”) och om ändring av rådets beslut 2008/615/RIF och 2008/616/RIF samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2018/1726, 2019/817 och 2019/818
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 mars 2022

JuU

10

COM(2021) 851 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 mars 2022

JuU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

11

2021/22:296 av Mikael Larsson (C)
Livsmedelsstrategins genomslag på gårdsplanen

 

 

Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

12

2021/22:263 av Ulrik Bergman (M)
Lantmäteriets effektivitet samt möjligheten för kommuner att bli lantmäterimyndighet

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

13

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.