Till innehåll på sidan

Torsdag den 26 januari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:52

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:52

Torsdagen den 26 januari 2023

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ersättare

 

1

Fredrik Saweståhl (M) som ersättare fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 31 maj under Magdalena Thuressons (M) ledighet

 

 

Avsägelse

 

2

Johanna Haraldsson (S) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Rose-Marie Carlsson (S) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

 

 

Anmälan om gruppledare för partigrupp

 

4

Annika Hirvonen (MP) fr.o.m. den 7 november 2022

 

 

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

 

5

Rasmus Ling (MP) som förste ersättare för gruppledare fr.o.m. den 7 november 2022

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

6

2022/23:150 av Isabell Mixter (V)
Ekonomisk familjepolitik

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

7

2022/23:FPM41 EU:s strategi för global hälsa COM(2022) 675

SoU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

8

COM(2022) 697 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den [xxxx] om ändring av förordningarna (EU) 648/2012, (EU) nr 575/2013 och (EU) 2017/1131 vad gäller åtgärder för att minska alltför stora exponeringar mot centrala motparter i tredjeland och effektivisera unionens clearingmarknader
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 mars 2023

FiU

9

COM(2022) 698 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av den [xxxx] om ändring av direktiven 2009/65/EU, 2013/36/EU och (EU) 2019/2034 vad gäller behandlingen av koncentrationsrisk mot centrala motparter och motpartsrisk i centralt clearade derivattransaktioner
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 mars 2023

FiU

10

COM(2022) 732 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 mars 2023

JuU

11

COM(2023) 10 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2017/745 och (EU) 2017/746 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 mars 2023

SoU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

12

2022/23:68 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Undantag för tolk inom hälso- och sjukvården

 

13

2022/23:139 av Anders W Jonsson (C)
Läkemedelsleveranser i glesbygd

 

 

Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

14

2022/23:110 av Elin Söderberg (MP)
Sveriges åtagande enligt Parisavtalet

 

15

2022/23:112 av Anna-Caren Sätherberg (S)
Klimathandlingsplanen

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

16

Frågor besvaras av:
Statsrådet Andreas Carlson (KD)
Statsrådet Niklas Wykman (M)
Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.