Torsdag den 21 september 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:8

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:8

Torsdagen den 21 september 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 31 augusti

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Annika Eclund (KD) fr.o.m. den 1 oktober
Därmed upphör Björn Rubensons (KD) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Mats Pertoft (MP) som ersättare fr.o.m. den 19 oktober t.o.m. den 30 april 2018 under Annika Hirvonen Falks (MP) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Mats Pertoft (MP) som suppleant i justitieutskottet fr.o.m. den 19 oktober t.o.m. den 30 april 2018 under Annika Hirvonen Falks (MP) ledighet

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018
Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor
Utgiftsområde 1
Utgiftsområde 2 och 25-27
Utgiftsområde 3
Utgiftsområde 4
Utgiftsområde 5 och 7
Utgiftsområde 6
Utgiftsområde 8 och 10-12
Utgiftsområde 9
Utgiftsområde 13 och 14
Utgiftsområde 15 och 16
Utgiftsområde 17
Utgiftsområde 18
Utgiftsområde 19, 21 och 24
Utgiftsområde 20 och 23
Utgiftsområde 22

FiU
FiU
KU
FiU
SkU
JuU
UU
FöU
SfU
SoU
AU
UbU
KrU
CU
NU
MJU
TU

6

2017/18:2 Höständringsbudget för 2017

FiU

7

2017/18:3 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

FiU

 

EU-dokument

 

8

KOM(2017) 481 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 november 2017

KU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2017/18:UbU3 Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2017/18:KU2 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

5 res. (SD)

 

Frågestund kl. 14.00

 

11

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.