Till innehåll på sidan

Torsdag den 2 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:123

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:123

Torsdagen den 2 juni 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

 

 

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte efter voteringens slut

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 12 maj

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2021/22:33 Tisdagen den 31 maj

CU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2021/22:512 av Julia Kronlid (SD)
Höjd pension

 

4

2021/22:513 av Julia Kronlid (SD)
Behov av kraftfulla åtgärder för att stoppa välfärdsbrottslighet

 

5

2021/22:522 av Thomas Morell (SD)
Förbifart Stockholm

 

6

2021/22:523 av Jens Holm (V)
Arlandabanan

 

7

2021/22:524 av Jens Holm (V)
Europeiskt bokningssystem för tågresor

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

8

2021/22:FPM94 Viseringsfrihet för Kuwait och Qatar COM(2022) 189

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:250 Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

 

9

2021/22:4754 av Tony Haddou m.fl. (V)

SfU

10

2021/22:4756 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)

SfU

11

2021/22:4757 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD)

SfU

 

EU-dokument

 

12

P9_TA(2022) 0129 Förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, om upphävande av rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom och den akt om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet som utgör en bilaga till det beslutet 
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 juli 2022

KU

 

Ärende för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterat och bordlagt efter lika röstetal

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

13

Bet. 2021/22:JuU35 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

16 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2021/22:FiU43 Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete

 

15

Bet. 2021/22:FiU28 Idéburen välfärd

9 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

16

Bet. 2021/22:UU14 Interparlamentariska unionen

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

17

Frågor besvaras av:
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Finansminister Mikael Damberg (S)
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)
Statsrådet Ida Karkiainen (S)

 

18

Efter voteringens slut
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 30-31 maj

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)

 

19

2021/22:491 av Ludvig Aspling (SD)
Arbetsförmedlingens ökade närvaro i utsatta områden

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.