Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Tisdag den 9 november 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:26

Föredragningslista

2021/22:26

Tisdagen den 9 november 2021

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 19 oktober

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Stefan Plath (SD) som ersättare fr.o.m. den 5 november t.o.m. den 12 december under Sara Gilles (SD) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Stefan Plath (SD) som suppleant i utrikesutskottet, civilutskottet och trafikutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 12 december under Sara Gilles (SD) ledighet

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2021/22:61 av Tobias Andersson (SD)
Återvändande IS-terrorister

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2021/22:41 En ny riksbankslag

KU

6

2021/22:42 Föreningsfrihet och terroristorganisationer

KU

7

2021/22:45 Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister

UbU

8

2021/22:46 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

JuU

9

2021/22:48 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken

NU

10

2021/22:49 Märkning och registrering av katter

MJU

11

2021/22:50 Krav på rapportering av betalningstider

NU

12

2021/22:51 En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt

UbU

13

2021/22:55 Utlandsspioneri

KU

 

Skrivelser

 

14

2021/22:38 Riksrevisionens rapport om öppna jämförelser i socialtjänsten

SoU

15

2021/22:47 Riksrevisionens rapport om Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin

SkU

16

2021/22:53 Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan

UbU

17

2021/22:62 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

SoU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:19 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

 

18

2021/22:4238 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

KU

19

2021/22:4243 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

KU

20

2021/22:4244 av Karin Enström m.fl. (M, KD)

KU

21

2021/22:4249 av Linda Modig m.fl. (C)

KU

 

med anledning av skr. 2021/22:12 Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala

 

22

2021/22:4250 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

KU

23

2021/22:4251 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

KU

24

2021/22:4255 av Malin Björk m.fl. (C)

KU

 

med anledning av skr. 2021/22:24 Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer

 

25

2021/22:4245 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

26

2021/22:4247 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

27

2021/22:4248 av Rickard Nordin och Ola Johansson (båda C)

CU

 

EU-dokument

 

28

COM(2021) 645 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Kommissionens arbetsprogram 2022 Göra Europa starkare tillsammans

UU

29

COM(2021) 656 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 januari 2022

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

30

Bet. 2021/22:FiU12 Riksrevisionens rapport om administrationen i statliga myndigheter

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

31

Bet. 2021/22:SkU4 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

 

 

Socialutskottets betänkande

 

32

Bet. 2021/22:SoU5 Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

5 res. (SD, V, L)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

33

Bet. 2021/22:AU5 Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år

2 res. (M, SD, KD)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

34

2021/22:41 av Lotta Olsson (M)
Nyetableringar av företag
2021/22:42 av Lotta Olsson (M)
Svensk konkurrenskraft

 

35

2021/22:45 av Lars Beckman (M)
Drivmedelsprisernas effekt på näringslivet

 

36

2021/22:47 av Lars Beckman (M)
Ökat rovdjurstryck i Gävleborg

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

37

2021/22:63 av Camilla Brodin (KD)
Elmarknadshubbens framtid

 

38

2021/22:65 av Sten Bergheden (M)
Nedgrävning av elledningar

 

39

2021/22:70 av Anders Åkesson (C)
Kraftledningen genom Småland och Blekinge

 

40

2021/22:71 av Thomas Morell (SD)
De höga bränslepriserna

 

 

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

41

2021/22:68 av Daniel Riazat (V)
Höjningen av räntan på CSN-lån

 

 

Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

42

2021/22:75 av Mikael Eskilandersson (SD)
Undersökningar om förbjudna äktenskap

 

 

 

 

 

_________________________

 

Till toppen