Till innehåll på sidan

Tisdag den 23 juni 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:143

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:143

Tisdagen den 23 juni 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

 

 

 

Interpellationssvar

 

13.00

 

Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

1

Jan R Andersson (M) fr.o.m. den 22 juni
Därmed upphörde Harald Hjalmarssons (M) uppdrag som ersättare

 

 

Avsägelse

 

2

Thomas Strand (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 september

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

3

2019/20:171 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 23 september

CU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2019/20:169 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket

 

4

2019/20:3638 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

5

2019/20:3639 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

 

EU-dokument

 

6

COM(2020) 240 Förslag till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för vissa alkoholhaltiga produkter som framställs i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 september 2020

SkU

7

COM(2020) 261 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 september 2020

SoU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande och utlåtande

 

8

Bet. 2019/20:FiU62 Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar innan den dag då det behandlas

2 res. (S, V, MP)

9

Utl. 2019/20:FiU63 Subsidiaritetsprövning av kommissionens ändrade förslag till beslut om Europeiska unionens egna medel
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar innan den dag då det behandlas

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2019/20:NU20 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

1 res. (S, V, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

11

2019/20:415 av Markus Wiechel (SD)
Sverige under covid-19

 

12

Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer kl. 13.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.