Till innehåll på sidan

Tisdag den 21 juni 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:124

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2015/16:124

Tisdagen den 21 juni 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

15.30

 

Votering

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

 

1

2015/16:55 Tisdagen den 14 juni

KU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

2

KOM(2016) 400 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 september 2016

KrU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

3

Bet. 2015/16:FiU37 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

4

Bet. 2015/16:JuU27 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet

1 res. (M, C, L, KD)

5

Bet. 2015/16:JuU35 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

 

 

Civilutskottets utlåtande

 

6

Utl. 2015/16:CU26 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ny förordning om konsumentskyddssamarbete

 

 

Ärenden för avgörande kl. 15.30

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialutskottets betänkande

 

7

Bet. 2015/16:SoU8 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020

24 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

8

Bet. 2015/16:SfU16 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

18 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2015/16:AU10 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m.

11 res. (M, SD, C, V, L, KD)

10

Bet. 2015/16:AU9 Jämställdhet

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2015/16:MJU20 Klimat- och energimålen – Kontrollstation 2015 m.m.

36 res. (M, SD, C, V, L, KD)

12

Bet. 2015/16:MJU21 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser

1 res. (M, C, L, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Gemensam debatt bet. FiU20 och SkU25

Finansutskottets betänkande

 

13

Bet. 2015/16:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

5 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Skatteutskottets betänkande

 

14

Bet. 2015/16:SkU25 Redovisning av skatteutgifter 2016

1 res. (M, C)

 

Finansutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2015/16:FiU21 Vårändringsbudget för 2016

1 res. (SD)

16

Bet. 2015/16:FiU28 Årsredovisning för staten 2015

 

17

Bet. 2015/16:FiU41 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

18

Bet. 2015/16:JuU31 Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2015/16:UbU18 Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål

3 res. (M, SD, C, V, L, KD)

20

Bet. 2015/16:UbU23 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2015

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.