Tisdag den 2 mars 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:86

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:86

Tisdagen den 2 mars 2021

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 9 februari

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

David Perez (SD) som suppleant i trafikutskottet

 

 

Meddelande om särskild debatt om gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna

 

3

Tisdagen den 16 mars kl. 13.00

 

 

Meddelande om frågestund

 

4

Torsdagen den 4 mars kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

5

2020/21:16 Torsdagen den 25 februari

SkU

6

2020/21:23 Torsdagen den 11 februari

NU

7

2020/21:25 Torsdagen den 25 februari

JuU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

8

2020/21:419 av Anne-Li Sjölund (C)
Utredningen om ökad statlig närvaro i Härnösand

 

9

2020/21:444 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
En nationell kampanj för vaccination

 

10

2020/21:451 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
En likvärdig arbetsmiljö i alla ambulanser

 

11

2020/21:474 av Johan Hultberg (M)
Informationskampanj för vaccinering mot covid-19

 

12

2020/21:494 av Alexandra Anstrell (M)
Den privata äganderätten och skydd av skog

 

13

2020/21:495 av Alexandra Anstrell (M)
Arbetet med att skydda skog

 

14

2020/21:500 av Marléne Lund Kopparklint (M)
EU:s utökade blyförbud

 

15

2020/21:501 av Sten Bergheden (M)
Ett utökat blyförbud

 

16

2020/21:508 av Thomas Morell (SD)
Regeringens bilpolitik

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkande

 

17

Bet. 2020/21:JuU18 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2019

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

18

Bet. 2020/21:MJU7 Kompletterande bestämmelser med anledning av den nya EU-förordningen om spritdrycker och EU:s tillträde till Genèveakten

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2020/21:SoU28 Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen

 

20

Bet. 2020/21:SoU21 Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd

1 res. (V)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2020/21:UbU9 Möjlighet till betyg från årskurs 4

4 res. (M, SD, V, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

22

Bet. 2020/21:FiU41 Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

4 res. (S, M, SD, KD, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2020/21:SoU9 Äldrefrågor

31 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

24

Bet. 2020/21:SoU13 Frågor om psykisk hälsa

13 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

25

Bet. 2020/21:UU6 Strategi för den arktiska regionen

11 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

26

Bet. 2020/21:MJU11 Vattenvård

14 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

27

2020/21:400 av Jon Thorbjörnson (V)
Adoptioner från Chile

 

28

2020/21:418 av Arin Karapet (M)
Prioritetsordningen vid vaccination mot covid-19

 

 

Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

29

2020/21:321 av Alexander Christiansson (SD)
Brott mot småföretag
2020/21:440 av Tobias Andersson (SD)
Brottslighet som drabbar näringslivet

 

30

2020/21:360 av Thomas Morell (SD)
Stölder och olaglig godstrafik

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

31

2020/21:385 av Maria Stockhaus (M)
Alternativ till förtida stängning av Bromma flygplats

 

32

2020/21:425 av Thomas Morell (SD)
Åtgärder mot undermåliga fordon

 

33

2020/21:426 av Thomas Morell (SD)
Tågpersonal som hotas och utsätts för våld

 

34

2020/21:433 av Thomas Morell (SD)
Sprejskydd i tunga fordons stänkskärmar

 

35

2020/21:434 av Patrik Jönsson (SD)
Arbetet med Norrbotniabanan

 

36

2020/21:435 av Maria Stockhaus (M)
Försäljning av tågbiljetter

 

 

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

37

2020/21:381 av Magnus Oscarsson (KD)
Avverkningsanmälningar

 

38

2020/21:382 av Magnus Oscarsson (KD)
Rapportering till nötkreatursregistret

 

39

2020/21:386 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Trygghetsskapande åtgärder för lantbrukare

 

40

2020/21:387 av Sten Bergheden (M)
Ökad svensk matproduktion

 

41

2020/21:389 av Sten Bergheden (M)
Inrättandet av en viltmyndighet
2020/21:390 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Beslutet om att inrätta en viltmyndighet

 

42

2020/21:393 av Sofia Westergren (M)
Djurskyddet vid hästförsäljning
2020/21:398 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Åtgärder för bättre djurskydd vid handel med djur

 

43

2020/21:441 av Elin Segerlind (V)
Stärkt miljöhänsyn i skogsbruket

 

44

2020/21:449 av Alexandra Anstrell (M)
Ökad matproduktion och lantbrukarnas villkor

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.