Tisdag den 18 juni 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:107

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:107

Tisdagen den 18 juni 2019

Kl.

08.00

 

Arbetsplenum

 

15.30

 

Votering

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 28 maj

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Annika Hirvonen Falk (MP) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 19 juni

 

 

Avsägelser

 

3

Sven-Olof Sällström (SD) som ledamot i finansutskottet

 

4

Jessica Polfjärd (M) som ledamot i krigsdelegationen

 

5

Charlotte Quensel (SD) som suppleant i finansutskottet, civilutskottet, kulturutskottet och näringsutskottet

 

6

Mikael Strandman (SD) som suppleant i finansutskottet, försvarsutskottet och socialförsäkringsutskottet

 

7

Mattias Bäckström Johansson (SD) som suppleant i finansutskottet

 

8

Dennis Dioukarev (SD) som suppleant i skatteutskottet

 

9

Fredrik Lindahl (SD) som suppleant i justitieutskottet

 

10

Jennie Åfeldt (SD) som suppleant i justitieutskottet

 

11

Paula Bieler (SD) som suppleant i försvarsutskottet

 

12

Sara Seppälä (SD) som suppleant i försvarsutskottet

 

13

Anne Oskarsson (SD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

14

Caroline Nordengrip (SD) som suppleant i trafikutskottet

 

15

Matheus Enholm (SD) som suppleant i näringsutskottet

 

16

Mattias Karlsson i Norrhult (SD) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

 


 

Anmälan om kompletteringsval

 

17

Charlotte Quensel (SD) som ledamot i finansutskottet

 

18

Lars Püss (M) som ledamot i krigsdelegationen

 

19

Ann-Christine From Utterstedt (SD) som suppleant i finansutskottet och socialförsäkringsutskottet

 

20

Sven-Olof Sällström (SD) som suppleant i finansutskottet

 

21

Clara Aranda (SD) som suppleant i finansutskottet

 

22

Cassandra Sundin (SD) som suppleant i skatteutskottet och arbetsmarknadsutskottet

 

23

Per Söderlund (SD) som suppleant justitieutskottet och kulturutskottet

 

24

Jörgen Grubb (SD) som suppleant i justitieutskottet

 

25

Sara Seppälä (SD) som suppleant i civilutskottet

 

26

Anne Oskarsson (SD) som suppleant i försvarsutskottet, trafikutskottet och näringsutskottet

 

27

Yasmine Eriksson (SD) som suppleant i försvarsutskottet och näringsutskottet

 

28

Staffan Eklöf (SD) som suppleant i försvarsutskottet

 

29

Lars Andersson (SD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2018/19:124 En effektivare flytträtt av försäkringssparande

 

30

2018/19:3114 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

31

2018/19:3122 av Ulla Andersson m.fl. (V)

FiU

32

2018/19:3123 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

33

Bet. 2018/19:AU14 Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

1 res. (S, V, MP)

34

Bet. 2018/19:AU15 ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

35

Bet. 2018/19:UU8 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd

2017–2018

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för avgörande kl. 15.30

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Civilutskottets betänkande

 

36

Bet. 2018/19:CU18 Fler tillval för hyresgäster

2 res. (M, V, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

37

Bet. 2018/19:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016–2018

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

38

Bet. 2018/19:UbU16 Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

1 res. (M, KD)

39

Bet. 2018/19:UbU17 Frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier

1 res. (M, KD)

40

Bet. 2018/19:UbU18 Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades

 

41

Bet. 2018/19:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018

 

42

Bet. 2018/19:UbU21 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

2 res. (M, SD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

43

Bet. 2018/19:MJU17 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020

41 res. (M, SD, C, V, KD, L)

44

Bet. 2018/19:MJU18 Miljömålen – med sikte på framtiden

19 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

45

Bet. 2018/19:AU12 Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

1 res. (V)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

46

Bet. 2018/19:TU17 Järnvägsfrågor

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

47

Bet. 2018/19:TU18 Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur

3 res. (S, SD, V, MP)

48

Bet. 2018/19:TU19 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev

2 res. (KD)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

49

Bet. 2018/19:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser

 

50

Bet. 2018/19:KU27 Fri- och rättigheter, m.m.

28 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

51

Bet. 2018/19:KU32 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2018, m.m.

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

52

Bet. 2018/19:AU13 Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

2 res. (SD, V)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

53

Bet. 2018/19:NU15 Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea

 

54

Bet. 2018/19:NU16 Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan

2 res. (M, SD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Gemensam debatt bet. 2018/19:FiU20 och 2018/19:FiU21

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

55

Bet. 2018/19:FiU19 Aktivitetsgrad i fondförvaltning

 

56

Bet. 2018/19:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

4 res. (M, SD, V, KD)

57

Bet. 2018/19:FiU21 Vårändringsbudget för 2019

3 res. (M, SD, V, KD)

58

Bet. 2018/19:FiU30 Årsredovisning för staten 2018

 

59

Bet. 2018/19:FiU42 Stärkta åtgärder mot penningtvätt

 

60

Bet. 2018/19:FiU43 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

1 res. (KD)

61

Bet. 2018/19:FiU44 Statens roll på betalningsmarknaden

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

62

Bet. 2018/19:SfU26 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

10 res. (M, SD, V, KD, L)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

63

Bet. 2018/19:JuU27 Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten

6 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

64

Bet. 2018/19:JuU28 Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

2 res. (V)

65

Bet. 2018/19:JuU29 Vapenfrågor

26 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Skatteutskottets betänkande

 

66

Bet. 2018/19:SkU25 Beskattning av uthyrning av vårdpersonal

1 res. (V)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.