Onsdag den 8 februari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:59

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:59

Onsdagen den 8 februari 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 18 januari

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Zinaida Kajevic (S) som ersättare fr.o.m. den 6 mars t.o.m. den 7 augusti under Joakim Sandells (S) ledighet

 

 

Avsägelser

 

3

Yasmine Eriksson (SD) som ledamot i skatteutskottet

 

4

Bo Broman (SD) som ledamot i kulturutskottet

 

5

Alexander Christiansson (SD) som suppleant i utrikesutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

6

Bo Broman (SD) som ledamot i skatteutskottet

 

7

Alexander Christiansson (SD) som ledamot i kulturutskottet

 

8

Yasmine Eriksson (SD) som suppleant i utrikesutskottet

 

9

Daniel Lönn (SD) som suppleant i näringsutskottet

 

10

Zinaida Kajevic (S) som suppleant i finansutskottet och försvarsutskottet fr.o.m. den 6 mars t.o.m. den 7 augusti under Joakim Sandells (S) ledighet

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

11

Från 26 till 28 i konstitutionsutskottet

 

12

Från 27 till 28 i finansutskottet

 

13

Från 25 till 26 i skatteutskottet

 

14

Från 27 till 28 i justitieutskottet

 

15

Från 24 till 25 i civilutskottet

 

16

Från 29 till 30 i utrikesutskottet

 

17

Från 26 till 27 i socialförsäkringsutskottet

 

18

Från 27 till 28 i socialutskottet

 

19

Från 26 till 27 i kulturutskottet

 

20

Från 27 till 28 i trafikutskottet

 

21

Från 27 till 28 i miljö- och jordbruksutskottet

 

22

Från 27 till 28 i näringsutskottet

 

23

Från 25 till 26 i arbetsmarknadsutskottet

 

 

Val av extra suppleanter

 

24

Patrik Björck (S) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

25

Linda W Snecker (V) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

26

Samuel Gonzalez Westling (V) som suppleant i finansutskottet

 

27

Maj Karlsson (V) som suppleant i skatteutskottet

 

28

Kajsa Fredholm (V) som suppleant i justitieutskottet

 

29

Birger Lahti (V) som suppleant i civilutskottet

 

30

Frida Tånghag (V) som suppleant i utrikesutskottet

 

31

Ilona Szatmári Waldau (V) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

32

Gudrun Nordborg (V) som suppleant i socialutskottet

 

33

Hanna Gunnarsson (V) som suppleant i kulturutskottet

 

34

Nadja Awad (V) som suppleant i trafikutskottet

 

35

Håkan Svenneling (V) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

 

36

Andrea Andersson Tay (V) som suppleant i näringsutskottet

 

37

Karin Rågsjö (V) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

38

2022/23:FPM51 Förordning om avgifter till Europeiska läkemedelsmyndigheten COM(2022) 721

SoU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelse

 

39

2022/23:RAR1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens arvodesnämnd 2022

KU

 

EU-dokument

 

40

COM(2022) 701 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskatteregler för den digitala tidsåldern
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 april 2023

SkU

41

COM(2022) 707 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 mars 2023

SkU

42

COM(2022) 729 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insamling och överföring av förhandsinformation om passagerare (API-uppgifter) för att förbättra och underlätta kontrollerna vid de yttre gränserna, om ändring av förordning (EU) 2019/817 och förordning (EU) 2018/1726 och om upphävande av rådets direktiv 2004/82/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 april 2023

JuU

43

COM(2022) 731 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insamling och överföring av förhandsinformation om passagerare för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, och om ändring av förordning (EU) 2019/818
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 april 2023

JuU

44

COM(2022) 748 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 mars 2023

MJU

45

COM(2022) 761 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om strukturer med aktier med utvidgad rösträtt i företag som ansöker om att få sina aktier upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 mars 2023

CU


 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

46

Bet. 2022/23:FiU12 Riksrevisionens rapport om den årliga omräkningen av myndigheternas anslag

2 res. (V, MP)

47

Bet. 2022/23:FiU31 Extra ändringsbudget för 2023 – Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

48

Bet. 2022/23:FöU6 Försvarspolitik och totalförsvar

17 res. (S, SD, C, MP)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

49

Bet. 2022/23:NU4 2022 års redogörelse för företag med statligt ägande

16 res. (S, SD, V, C, MP)

50

Bet. 2022/23:NU8 Riksrevisionens rapport om den regionala utvecklingspolitiken

14 res. (S, SD, V, C, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.