Onsdag den 8 april 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:102

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:102

Onsdagen den 8 april 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 18 mars

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Lena Emilsson (S) som ersättare fr.o.m. den 1 september 2020 t.o.m. den 1 mars 2021 under Yasmine Bladelius (S) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Stina Larsson (C) som suppleant i konstitutionsutskottet, finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden fr.o.m. i dag t.o.m. den 29 november under Kristina Yngwes (C) ledighet

 

4

Mattias Bäckström Johansson (SD) som ledamot i krigsdelegationen

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2019/20:139 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon

TU

6

2019/20:144 Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

SoU

7

2019/20:149 Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång

NU

8

2019/20:150 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering

AU

9

2019/20:152 Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 14 april

CU

10

2019/20:155 Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 8 april

SoU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2019/20:117 Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

 

11

2019/20:3541 av Alexander Christiansson m.fl. (SD)

AU

12

2019/20:3552 av Mats Green m.fl. (M, KD)

AU

 

med anledning av skr. 2019/20:90 Nordiskt samarbete 2019

 

13

2019/20:3530 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

14

2019/20:3539 av Magnus Ek m.fl. (C)

UU

15

2019/20:3557 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

UU

16

2019/20:3558 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

 

EU-dokument

 

17

COM(2020) 138 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 och förordning (EU) nr 1301/2013 vad gäller särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet vid användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att hantera covid-19-pandemin
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 juni 2020

NU

18

COM(2020) 141 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 juni 2020

SoU

19

COM(2020) 142 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1379/2013 och förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att lindra de effekter som covid-19-utbrottet får inom fiskeri- och vattenbrukssektorn
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 1 juni 2020

MJU

20

COM(2020) 144 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter vad gäller tillämpningsdatum för vissa bestämmelser
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 1 juni 2020

SoU

21

JOIN(2020) 7 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Det östliga partnerskapet efter 2020 Ökad resiliens – ett östligt partnerskap som fungerar för alla

UU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2019/20:FiU35 Riksrevisionens rapport om risker med föråldrade it-system i statsförvaltningen

 

23

Bet. 2019/20:FiU56 Extra ändringsbudget för 2020 – Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.