Till innehåll på sidan

Onsdag den 30 november 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:28

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2022/23:28

Onsdagen den 30 november 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 9 november

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

2

Från 25 till 27 i finansutskottet

 

 

Val av extra suppleanter

 

3

Mirja Räihä (S) som suppleant i finansutskottet

 

4

Anna Vikström (S) som suppleant i finansutskottet

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

5

2022/23:43 av Anders Ygeman (S)
Levnadssätt som grund för lagföring

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

6

2022/23:FPM18 Förordning om omedelbara betalningar i euro COM(2022) 546

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelser

 

7

2022/23:22 Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor

CU

8

2022/23:24 Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrationsärenden

SfU

9

2022/23:27 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

SoU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2022/23:15 Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

 

10

2022/23:2283 av Mikael Damberg m.fl. (S)

FiU

11

2022/23:2284 av Martin Ådahl och Rickard Nordin (båda C)

FiU

 

EU-dokument

 

12

COM(2022) 659 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av ekologiskt sällskapsdjursfoder
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 februari 2023

MJU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Skatteutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2022/23:SkU3 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar

1 res. (SD)

14

Bet. 2022/23:SkU4 Stärkt system för samordningsnummer

6 res. (V, C, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2022/23:NU6 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

5 res. (V, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2022/23:SfU9 Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

2 res. (V, C, MP)

17

Bet. 2022/23:SfU7 Riksrevisionens rapport om digitala läkarbesök och hyrläkare i sjukskrivningsprocessen

1 res. (SD)

18

Bet. 2022/23:SfU8 Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål

1 res. (V, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.