Till innehåll på sidan

Onsdag den 27 juni 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:139

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:139

Onsdagen den 27 juni 2018

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

1

2017/18:52 Torsdagen den 14 juni

FiU

2

2017/18:33 Tisdagen den 12 juni

TU

 

Anmälan om faktapromemorior

 

3

2017/18:FPM119 Revidering av motorförsäkringsdirektivet COM(2018) 336

CU

4

2017/18:FPM120 Brexit och EU:s åtaganden i WTO COM(2018) 312, COM(2018) 311

NU

5

2017/18:FPM121 EU:s nya ungdomsstrategi COM(2018) 269

KrU

6

2017/18:FPM122 En ny europeisk agenda för kultur COM(2018) 267

KrU

7

2017/18:FPM123 Åtgärder för en hållbar finansmarknad COM(2018) 353, COM(2018) 354, COM(2018) 355

FiU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

8

RIR 2018:19 Investeringssparkonto – en enkel sparform i ett komplext skattesystem

SkU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

9

2017/18:271 Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober

FiU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

10

2017/18:575 av Penilla Gunther (KD)
Studier på nya läkemedel

 

11

2017/18:555 av Maria Malmer Stenergard (M)
Systembolaget och småskaliga producenter
Lotta Finstorp (M) tar svaret

 

12

2017/18:557 av Lotta Finstorp (M)
Akutsjukvård i landsorten

 

13

2017/18:562 av Jenny Petersson (M)
Unga vuxna med psykisk ohälsa

 

14

2017/18:563 av Jenny Petersson (M)
Oförsäkrade läkemedel

 

15

2017/18:566 av Jenny Petersson (M)
Vaccination mot HPV

 

 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

16

2017/18:576 av Lars-Axel Nordell (KD)
Tystnadsplikten inom själavården

 

17

2017/18:578 av Jeff Ahl (-)
Islams påverkan på det svenska samhället

 

18

2017/18:592 av Richard Jomshof (SD)
Utländsk finansiering av moskéer

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.