Onsdag den 23 februari 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:71

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:71

Onsdagen den 23 februari 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 2 februari

 

 

Avsägelse

 

2

Heléne Björklund (S) som suppleant i försvarsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Heléne Björklund (S) som ledamot i försvarsutskottet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

4

2021/22:22 Torsdagen den 17 februari

UU

5

2021/22:36 Torsdagen den 17 februari

FiU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

6

2021/22:343 av Pia Steensland (KD)
Återkrav inom assistansersättningen

 

7

2021/22:344 av Pia Steensland (KD)
Omprövning av rätten till assistansersättning

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

8

RiR 2022:2 Räkna med mindre – den årliga omräkningen av myndigheternas anslag

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

9

2021/22:96 Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

SkU

10

2021/22:110 Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

SkU

11

2021/22:120 En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

NU

12

2021/22:122 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

CU

13

2021/22:123 Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande

UbU

14

2021/22:124 Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

NU

 

Framställningar

 

15

2021/22:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2021

FiU

16

2021/22:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2021 med mera

FiU

 

Redogörelser

 

17

2021/22:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn 2021

KU

18

2021/22:NSÖ1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner 2021

KU

19

2021/22:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2021

KU

20

2021/22:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2021

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:84 Sänkt energiskatt på bensin och diesel

 

21

2021/22:4400 av Ulla Andersson m.fl. (V)

SkU

 

med anledning av prop. 2021/22:91 Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet

 

22

2021/22:4401 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

23

2021/22:4404 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

 

med anledning av prop. 2021/22:92 Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

 

24

2021/22:4402 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

 

med anledning av prop. 2021/22:97 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under sommaren 2022

 

25

2021/22:4399 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

SfU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

26

Bet. 2021/22:FiU44 Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

 

 

Socialutskottets betänkande

 

27

Bet. 2021/22:SoU11 Apoteks- och läkemedelsfrågor

14 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

28

Bet. 2021/22:UbU12 Studiestöd

11 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

29

Bet. 2021/22:UbU13 Förskolan

14 res. (M, SD, V, KD, L, MP)

30

Bet. 2021/22:UbU17 Gymnasieskolan

8 res. (SD, C, V, KD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

31

Bet. 2021/22:MJU13 Märkning och registrering av katter

2 res. (M, C, KD)

32

Bet. 2021/22:MJU16 Jakt och viltvård

6 res. (S, SD, V, KD, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

33

Bet. 2021/22:UbU7 Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

34

Bet. 2021/22:UbU8 Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan

3 res. (SD, C, KD, L)

 

Civilutskottets betänkanden

 

35

Bet. 2021/22:CU7 Ersättningsrätt och insolvensrätt

10 res. (S, SD, C, V, KD, L, MP)

36

Bet. 2021/22:CU11 Associationsrätt

5 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

37

Bet. 2021/22:CU14 Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer

4 res. (SD, C, KD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

38

Bet. 2021/22:AU7 Arbetsrätt

29 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

39

Bet. 2021/22:SkU9 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

1 res. (L)

 

Civilutskottets betänkande

 

40

Bet. 2021/22:CU15 Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

1 res. (M, SD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

41

Bet. 2021/22:NU14 Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete

1 res. (M, C, KD)

42

Bet. 2021/22:NU11 Regional utveckling

27 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

43

Bet. 2021/22:NU12 Näringspolitik

62 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

44

Bet. 2021/22:KU18 Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt

 

45

Bet. 2021/22:KU25 Allmänna helgdagar m.m.

4 res. (SD)

46

Bet. 2021/22:KU26 Valfrågor

11 res. (SD, C, V, L, MP)

47

Bet. 2021/22:KU27 Offentlig förvaltning

19 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

48

Bet. 2021/22:JuU13 2021 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

2 res. (S, M, SD, V, KD, MP)

49

Bet. 2021/22:JuU14 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2020

 

50

Bet. 2021/22:JuU20 Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet

1 res. (S, C, V, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

51

Bet. 2021/22:SfU11 Socialavgifter

6 res. (SD, C, V, KD)

52

Bet. 2021/22:SfU12 Pensioner

14 res. (M, SD, C, V, KD, MP)

53

Bet. 2021/22:SfU13 Medborgarskap

9 res. (M, SD, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.