Till innehåll på sidan

Onsdag den 22 september 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:8

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:8

Onsdagen den 22 september 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

1

Åsa Hartzell (M) som suppleant i civilutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 30 november under David Josefssons (M) ledighet

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

2

2021/22:4 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

SkU

3

2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk

FiU

4

2021/22:8 Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

FiU

5

2021/22:9 Ändringar i vägsäkerhetslagen

TU

6

2021/22:15 Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 22 september

MJU

 

Skrivelser

 

7

2021/22:3 En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga

NU

8

2021/22:6 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap

FöU

9

2021/22:13 Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år

AU

 

EU-dokument

 

10

COM(2021) 345 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén En långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden – för starkare, sammanlänkade, resilienta och välmående landsbygdsområden 2040

NU

11

COM(2021) 572 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Ny EU-skogsstrategi för 2030

MJU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Socialutskottets betänkande

 

12

Bet. 2021/22:SoU3 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

8 res. (S, M, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2021/22:MJU5 Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten

2 res. (S, V, L, MP)

14

Bet. 2021/22:MJU4 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning

6 res. (M, SD, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.