Till innehåll på sidan

Onsdag den 18 december 2019

Kammarens föredragningslistor 2019/20:54

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:54

Onsdagen den 18 december 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut, dock tidigast klockan 14.00

 

 

 

Avslutning

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ordförande i utskott

 

1

Pål Jonson (M) som ordförande i försvarsutskottet fr.o.m. den 1 januari 2020

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

2

Från 28 till 29 i kulturutskottet

 

 

Val av extra suppleant

 

3

Hanna Gunnarsson (V) som suppleant i kulturutskottet

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2019:38 Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2019

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2019/20:55 Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

FiU

6

2019/20:57 Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

FiU

7

2019/20:63 Tydligare regler vid konsumentavtal
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

CU

 

Skrivelser

 

8

2019/20:54 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

SfU

9

2019/20:62 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

JuU

 

Ärenden för avgörande efter debattens slut, dock tidigast kl. 14.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2019/20:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2019/20:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1 res. (SD)

12

Bet. 2019/20:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

16 res. (M, SD, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2019/20:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2 res. (SD, V)

14

Bet. 2019/20:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

 

15

Bet. 2019/20:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

16

Bet. 2019/20:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

 


 

Utbildningsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2019/20:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

 

 

Socialutskottets betänkande

 

18

Bet. 2019/20:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

 

19

Avslutning

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.