Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Onsdag den 15 november 2023

Kammarens föredragningslistor 2023/24:30

Kammarens föredragningslistor

2023/24:30

Onsdagen den 15 november 2023

Kl.

09.00

 

EU-politisk partiledardebatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

   

   

1

EU-politisk partiledardebatt

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 25 oktober

 

 

Meddelande om särskild debatt om åtgärder för att motverka barns och ungas kopplingar till kriminella nätverk

 

3

Torsdagen den 30 november efter voteringens slut

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2023/24:162 av Sofia Amloh (S)
Statsbidraget för fackförbund

 

5

2023/24:167 av Katarina Luhr (MP)
Minskad klimatpåverkan från svensk konsumtion

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

6

2023/24:37 Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder

JuU

7

2023/24:38 Riksdagens godkännande av överenskommelsen om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

AU

 

Skrivelse

 

8

2023/24:35 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2022 och första halvåret 2023

UU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2023/24:33 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten

 

9

2023/24:2771 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S)

JuU

10

2023/24:2776 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)

JuU

 

EU-dokument

 

11

COM(2023) 529 Förslag till rådets direktiv om internprissättning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den

26 januari 2024

SkU

12

COM(2023) 649 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister samt direktiven (EU) 2015/2302, (EU) 2019/2161 och (EU) 2020/1828
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den

26 januari 2024

CU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Finansutskottets betänkande

 

13

Bet. 2023/24:FiU14 Ändrade belopp i euro i försäkringsrörelselagen

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2023/24:JuU2 Ekonomiska sanktioner mot terrorism

1 res. (V)

15

Bet. 2023/24:JuU3 Vissa frågor om justitieråd och om advokater

 

 

Socialutskottets betänkande

 

16

Bet. 2023/24:SoU2 Ledarhundar

4 res. (V, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Civilutskottets betänkande

 

17

Bet. 2023/24:CU6 Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken

1 res. (SD)

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2023/24:KU3 Ett hållbart mediestöd för hela landet

9 res. (S, V, MP)

 

Skatteutskottets betänkande

 

19

Bet. 2023/24:SkU4 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike

 

 

Finansutskottets betänkande

 

20

Bet. 2023/24:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2022

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

21

Bet. 2023/24:MJU4 Nya verksamheter i utsläppshandelssystemet

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2023/24:UbU4 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

 

23

Bet. 2023/24:UbU3 Utökad rätt för elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan att läsa nationella minoritetsspråk

1 res. (MP)

  

  

 

 

 _________________________

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen