Till innehåll på sidan

Onsdag den 15 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:75

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:75

Onsdagen den 15 mars 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 22 februari

 

 

Avsägelse

 

2

Ann-Sofie Alm (M) som suppleant i försvarsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Fredrik Saweståhl (M) som suppleant i försvarsutskottet

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2023:4 Lex Maria och lex Sarah – statens arbete mot vårdskador och missförhållanden inom vård och omsorg av äldre

SoU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2022/23:67 Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig

JuU

6

2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

SkU

7

2022/23:71 Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

JuU

8

2022/23:77 En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten

FöU

9

2022/23:78 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

JuU

10

2022/23:87 Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m.

JuU

 

Skrivelser

 

11

2022/23:68 Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn

TU

12

2022/23:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2022

KU

13

2022/23:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2022

KU

 

Redogörelser

 

14

2022/23:NR1 Nordiska rådets svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2022

UU

15

2022/23:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2022

FiU

16

2022/23:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2022

UbU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato

 

17

2022/23:2348 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

18

2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP)

UU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Försvarsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2022/23:FöU4 Militära frågor

8 res. (S, V, C, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

20

Bet. 2022/23:SoU22 Äldreomsorg

45 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

21

Bet. 2022/23:MJU6 Kemikaliepolitik

19 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

22

Bet. 2022/23:SkU11 Inkomstskatt

28 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Justitieutskottets betänkande

 

23

Bet. 2022/23:JuU11 Straffrättsliga frågor

40 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2022/23:UU3 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

7 res. (SD, V, C, MP)

25

Bet. 2022/23:UU8 Riksrevisionens granskning om Sidas val av samarbetspartner och biståndsform

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.