Onsdag den 10 februari 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:79

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:79

Onsdagen den 10 februari 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 20 januari

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2020/21:379 av Larry Söder (KD)
Länsstyrelsernas hantering av bygglovsprocesser

 

3

2020/21:396 av Hannes Hervieu (C)
Företagens tilltro till rättsstaten

 

4

2020/21:400 av Jon Thorbjörnson (V)
Adoptioner från Chile

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

5

2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt

FiU

 

EU-dokument

 

6

COM(2021) 36 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förlängning av giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt för arterna sparris och artgrupperna blomsterlökar, vedartade små bärbuskar och prydnadsbuskar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 april 2021

MJU

7

COM(2020) 829 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kritiska entiteters motståndskraft
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 april 2021

FöU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Civilutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2020/21:CU15 Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning

3 res. (SD, L)

9

Bet. 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.

30 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

10

Bet. 2020/21:CU8 Associationsrätt

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

11

Bet. 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

12

Bet. 2020/21:UbU7 Förskolan

11 res. (M, SD, V, KD, L)

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

13

Bet. 2020/21:AU7 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning

1 res. (SD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialutskottets betänkande

 

14

Bet. 2020/21:SoU19 Frågor om placerade barn och unga

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2020/21:KU15 Allmänna helgdagar m.m.

 

16

Bet. 2020/21:KU18 Trossamfund och begravningsfrågor

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2020/21:FiU16 Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

1 res. (SD, L)

18

Bet. 2020/21:FiU19 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

2 res. (M, SD, KD)

 

Näringsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2020/21:NU9 Undersökningstillstånd

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2020/21:SoU8 Apoteks- och läkemedelsfrågor

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

21

Bet. 2020/21:SoU15 Folkhälsofrågor

20 res. (M, SD, C, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.