Måndag den 8 juni 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:134

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2019/20:134

Måndagen den 8 juni 2020

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om ersättare

1

Nermina Mizimovic (S) som ersättare fr.o.m. den 8 september t.o.m. den 1 december under Tomas Kronståhls (S) ledighet

Avsägelse

2

Linda Lindberg (SD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Linda Lindberg (SD) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

Meddelande om frågestund

4

Torsdagen den 11 juni kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2019/20:33 Torsdagen den 4 juni

AU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkanden

6

Bet. 2019/20:SoU17

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.