Till innehåll på sidan

Måndag den 22 november 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:31

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:31

Måndagen den 22 november 2021

Kl.

14.00

 

Bordläggningsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

1

Bordläggning av förslag till statsminister

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 29 oktober

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

3

Anna-Belle Strömberg (S) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 16 november

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2021/22:FPM15 Meddelande om EU:s strategi för Arktis JOIN(2021) 27

UU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

5

COM(2021) 581 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/138/EG vad gäller proportionalitet, tillsynskvalitet, rapportering, långsiktiga garantiåtgärder, makrotillsynsverktyg, hållbarhetsrisker, grupptillsyn och gränsöverskridande tillsyn
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 februari 2022

FiU

6

COM(2021) 582 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av försäkrings- och återförsäkringsföretag och om ändring av direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2009/138/EG, (EU) 2017/1132 och förordningarna (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 648/2012
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 februari 2022

FiU

 

Ärende för bordläggning

Reservationer

 

Försvarsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2021/22:FöU2 Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

9 res. (M, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.