Fredag den 9 juni 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:122

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:122

Fredagen den 9 juni 2017

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 19 maj

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Yasmine Posio Nilsson (V) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 7 juni

 

 

Fastställande av dag för riksmötets start 2017/18

 

3

Tisdagen den 12 september

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2016/17:562 av Jenny Petersson (M)
Hepatit C och strategin mot hiv

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

5

2016/17:FPM93 Ändringar i förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister KOM(2017) 225, KOM(2017) 208

FiU

6

2016/17:FPM94 Förnyad kraft åt partnerskapet mellan Afrika och EU JOIN(2017) 17

UU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

7

2016/17:206 Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 - beredskap och hantering
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 20 september

SfU

 

EU-dokument

 

8

KOM(2017) 275 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 september 2017

TU

9

KOM(2017) 277 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 september 2017

TU

10

KOM(2017) 278 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 september 2017

TU

11

KOM(2017) 279 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 september 2017

TU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utrikesutskottets betänkande och utlåtande

 

12

Bet. 2016/17:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

31 res. (M, SD, C, V, L, KD)

13

Utl. 2016/17:UU18 Vitbok om EU:s framtid

1 res. (SD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2016/17:SfU25 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

2 res. (SD, V)

15

Bet. 2016/17:SfU20 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning

1 res. (M)

16

Bet. 2016/17:SfU22 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring

2 res. (S, SD, MP, V)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Anna Johansson (S)

 

17

2016/17:526 av Niklas Wykman (M)
Fler vägar till jobb – östlig förbindelse i Stockholm

 

18

2016/17:527 av Mikael Oscarsson (KD)
Fyrspår till Uppsala

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

19

2016/17:529 av Erik Ottoson (M)
Öppna data

 

20

2016/17:531 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Omlokalisering av myndigheter

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.