Till innehåll på sidan

Fredag den 27 mars 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:95

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:95

Fredagen den 27 mars 2020

Kl.

09.00

 

Särskild debatt

______________________________________________________________________________

 

 

1

Särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 6 mars

 

3

Anmälan om sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2019/20:24 Torsdagen den 26 mars

FöU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

5

RiR 2020:8 Kommerskollegiums arbete mot handelshinder – informationsinhämtningens avgörande betydelse

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

6

2019/20:138 Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

FiU

7

2019/20:142 Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 27 mars

FiU

 

Skrivelse

 

8

2019/20:121 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg

SoU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2019/20:92 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

 

9

2019/20:3518 av Pia Steensland m.fl. (KD)

SoU

 

med anledning av skr. 2019/20:91 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

 

10

2019/20:3513 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C)

UU

11

2019/20:3514 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

 

med anledning av skr. 2019/20:93 Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor

 

12

2019/20:3512 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

FöU

13

2019/20:3517 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD)

FöU

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.